.
.

Nghiệm thu đề tài Khoa học cấp Bộ:

Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng tại các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội

Thứ Ba, 27/08/2013|11:01

Ngày 23/8/2013, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học cấp Bộ: “Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng tại các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội”, do Ks. Đỗ Văn Bình – Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương làm chủ nhiệm đề tài.

PGS.TS. Vũ Văn Phúc – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận đề tài
PGS.TS. Vũ Văn Phúc – Chủ tịch Hội đồng phát biểu kết luận đề tài

Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ được thành lập gồm 6 thành viên do PGS.TS. Vũ Văn Phúc – Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch Hội đồng.

Đề tài “Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng tại các ngân hàng, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội” nhằm hướng tới mục tiêu: Để hội nhập với nền kinh tế quốc tế, bắt buộc các doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao trình độ công nghệ, năng suất lao động và hiệu quả sử dụng kinh doanh mới có khả năng cạnh tranh với các thị trường trong và ngoài nước. Trong các hoạt động của các doanh nghiệp thì trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp là một hoạt động rất cần thiết, vì vậy để nâng cao hơn nữa trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương thì cần phải tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đảng.

Sau khi nghe báo cáo của Chủ nhiệm đề tài, các thành viên trong hội đồng đã đưa ra ý kiến nhận xét, trao đổi, góp ý cho đề tài. Hội đồng đã đánh giá cao sự nghiêm túc, công phu của nhóm tác giả thể hiện trong quá trình làm việc. Hội đồng nhất trí đánh giá đề tài đã đáp ứng và hoàn thành được yêu cầu và mục tiêu đặt ra.

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra
Đề tài đã hoàn thành mục tiêu đề ra

Đây là một đề tài có giá trị cho nghiên cứu cũng như ý nghĩa thực tiễn của Đảng ủy Khối, có tính hệ thống và là đề tài mới, không trùng lặp với đề tài khoa học khác, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của Đảng ủy Khối với Trung ương. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu đề tài vừa có giá trị lý luận vừa có ý nghĩa thực tiễn cấp bách đối với việc hoạch định triển khai chiến lược phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, phát huy vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước trong đó có các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đóng vai trò then chốt.

Đề tài đã làm rõ được cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, phác họa được thực trạng của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội thể hiện trên các mặt như thực hiện quy chế dân chủ, chế độ làm việc, tiền lương, bảo hiểm, định mức lao động, trách nhiệm xã hội đối với người tiêu dùng, trách nhiệm bảo vệ môi trường... Ngoài ra, Đề tài đã đưa ra một số chủ trương định hướng lãnh đạo trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương và có các đề xuất, giải pháp để tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Hội đồng thống nhất nghiệm thu đề tài và đánh giá đề tài đạt loại khá. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu khác sâu hơn và ứng dụng trong thực tế.

Lan Hương

.
.
.
.