.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 8/2013

Thứ Tư, 04/09/2013|21:00

Ngày 30/8, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức kỳ họp tháng 8/2013. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo: Báo cáo chuyên đề “Quy định tiêu chí đánh giá đảng viên trong Đảng bộ Khối DNTW”; Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối; Quy định về việc cung cấp thông tin cho báo chí sau kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo của UBKT Trung ương về kết quả kiểm tra việc thực hiện kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Ban Thường vụ và UBKT Đảng ủy Khối DNTW.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Đề án, dự thảo Nghị quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối DNTW; thảo luận và cho ý kiến một số nội dung về công tác cán bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, những nội dung thảo luận tại Hội nghị lần này là rất quan trọng, liên quan trực tiếp đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về tổ chức, cán bộ và hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối DNTW. Trên tinh thần đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các ban, đơn vị Đảng ủy Khối tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, kết hợp tham khảo ý kiến của các ban Đảng Trung ương, các đảng bộ trực thuộc… để bổ sung, hoàn thiện các văn bản, triển khai thực hiện các nội dung trên đảm bảo sát thực, kịp thời, hiệu quả./.

Thanh Tùng

.
.
.
.