.
.

Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp toàn quốc năm 2014

Thứ Ba, 23/12/2014|15:50

Sáng 19/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp toàn quốc năm 2014 để trao đổi kinh nghiệm và tiếp tục triển khai Quyết định của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thế Trung, Phó trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đại diện các ban Đảng Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đại diện các tỉnh, thành ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp 50 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW  tiếp thu ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Khối Doanh nghiệp các địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận việc thực hiện Quy định 196, Quyết định số 197-QĐ/TW năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Các đại biểu khẳng định, từ khi có Quyết định 197, việc thực hiện mối quan hệ công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty với cấp ủy địa phương đã được các cấp ủy coi trọng và duy trì nền nếp hơn. Hầu hết các nội dung quy định trong Quy định số 196 và Quyết định số 197, nhất là các nội dung quy định về mô hình tổ chức đảng; điều kiện thành lập đảng bộ toàn doanh nghiệp; việc thành lập đảng bộ công ty mẹ doanh nghiệp; việc thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở có vị trí quan trọng, nhiều đầu mối trực thuộc, đông đảng viên; việc xây dựng các quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, trách nhiệm, quyền hạn của các đảng ủy doanh nghiệp; việc chuyển giao tổ chức đảng doanh nghiệp về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và cấp ủy địa phương đảm bảo theo quy định Điều lệ Đảng, đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc tồn tại nhiều năm chưa giải quyết được. Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp đã tạo sự thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của cấp ủy, chính quyền địa phương và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam tặng đồng chí Thường trực Ban Bí thư.
Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam tặng đồng chí Thường trực Ban Bí thư.

Tuy nhiên, việc thực hiện Quyết định 197 và Quy chế phối hợp của các cấp ủy đảng doanh nghiệp với cấp ủy địa phương trong thời gian qua còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: một số cấp ủy, tổ chức đảng còn có tổ chức đảng lúng túng về nội dung và phương thức hoạt động, chậm xây dựng Quy chế phối hợp dẫn đến khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc phối hợp trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ; Chất lượng ban hành nghị quyết có mặt còn hạn chế, chưa thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp; một số nơi sinh hoạt cấp ủy, chi bộ chưa đi vào nề nếp, nội dung, hình thức sinh hoạt chưa phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chưa thực sự đi vào nền nếp, thiếu trọng tâm, trọng điểm; xử lý kỷ luật đảng chưa đồng bộ với kỷ luật hành chính…

Hội nghị thống nhất quan điểm, cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trên các mặt công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý cán bộ, đảng viên, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quan tâm chỉ đạo đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại thuộc Khối ký quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương. Định kỳ hằng năm, cùng với việc tổng kết công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy địa phương và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối căn cứ nội dung đã ký kết để có nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện quy chế; qua đó kịp thời sửa đổi, bổ sung để có giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, định hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các tỉnh, thành phố duy trì nền nếp việc gửi báo cáo tổng kết năm, báo cáo chuyên đề để thông tin các hoạt động và phối hợp công tác. Tăng cường phối hợp trao đổi thông tin về nội dung công tác Đảng.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì nghiên cứu để xây dựng và ký quy chế phối hợp công tác với các tỉnh ủy, thành ủy, nơi có nhiều tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối đóng trên địa bàn; đồng thời làm đầu mối hỗ trợ các đảng ủy doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng ủy Khối ký quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương. Bên cạnh đó, cần phối hợp chặt chẽ với các tỉnh, thành ủy trong việc phối hợp công tác, định kỳ phối hợp tổ chức hội nghị giao ban để trao đổi kinh nghiệm công tác theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam.
Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ghi nhận và biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các Đảng ủy Khối doanh nghiệp địa phương và cấp ủy trong các doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng và có đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Đồng chí khẳng định, thực hiện Quyết định 197, các tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước nhìn chung đã được sắp xếp, tổ chức cơ bản theo quy định, bước đầu hoạt động có hiệu quả, góp phần lãnh đạo việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, cơ bản tập trung vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn then chốt, quan trọng mà Nhà nước cần nắm giữ, góp phần để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo, ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và nhu cầu quốc phòng, an ninh. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong các doanh nghiệp từng bước được nâng lên; phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa cấp uỷ địa phương với Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và cấp ủy thành viên đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố đã tạo sự thống nhất, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết định của cấp uỷ, chính quyền địa phương và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.
Các đồng chí nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam.

Nhất trí với những đánh giá về những việc chưa làm được, những mặt còn hạn chế, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Khối doanh nghiệp các địa phương và các cấp ủy cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục đổi mới, xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; đẩy mạnh công tác quy hoạch, đào tạo nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác đảng, đội ngũ lãnh đạo tại các doanh nghiệp; các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng cần tăng cường ký quy chế phối hợp công tác với cấp ủy địa phương, nơi đơn vị thành viên đóng trên địa bàn. Các đảng ủy doanh nghiệp nhà nước đã ký quy chế phối hợp cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Đồng chí Lê Hồng Anh lưu ý, cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, hoàn thiện, đổi mới mô hình và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, các đoàn thể gắn với quá trình triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng đổi mới nội dung và nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ. Tăng cường phối hợp công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy Đảng doanh nghiệp cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Về những đề xuất, kiến nghị của Đảng ủy Khối DNTW và các Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, thành phố, đồng chí Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương, các Ban Đảng Trung ương tổng hợp, trình Ban Bí thư xem xét, quyết định.

kqckqckqc
Đại diện các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh, thành ủy.

Nhân dịp này, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã xét tặng và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, đại diện các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác với các tỉnh, thành ủy trong cả nước./.

Thanh Tùng

 

 

 

 

.
.
.
.