.
.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Phát huy thành tích để đạt kết quả cao hơn trong năm mới 2015

Thứ Tư, 18/02/2015|20:11

Trong không khí cả nước mừng Xuân mới Ất Mùi và kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trả lời phỏng vấn Tạp chí Đảng ủy Khối DNTW về những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng mà Đảng ủy Khối đã đạt được. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

PV: Xin đồng chí cho biết kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng mà Đảng bộ Khối DNTW đã đạt được trong năm 2014 vừa qua?

Năm 2014, trong bối cảnh kinh tế đất nước còn gặp khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra: Sản xuất - kinh doanh - dịch vụ có tăng trưởng, nhiều đơn vị trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với năm 2013; toàn Khối nộp ngân sách Nhà nước trên 282 nghìn tỷ đồng, chiếm xấp xỉ 34% tổng thu ngân sách Quốc gia năm 2014; giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho 1,3 triệu người lao động; đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền là 2.652 tỷ đồng; tiếp tục khẳng định và giữ vững vai trò nòng cốt, chủ lực trong nền kinh tế quốc dân; đóng góp lớn vào việc bảo vệ quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới, hải đảo. Công tác xây dựng Đảng được các cấp uỷ các cấp chỉ đạo thực hiện với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, đơn vị. Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng; tập trung ban hành một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định quan trọng để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng trong Đảng bộ Khối, kiện toàn mô hình tổ chức, thực hiện thắng lợi Năm thanh niên tình nguyện 2014; Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Cũng trong năm 2014, Đảng ủy Khối và đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn có dấu ấn rõ nét, (nhiều sự kiện lần đầu tiên được tổ chức), tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương như: Lễ tuyên dương 244 bí thư chi bộ xuất sắc trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Hội nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp toàn quốc; Hội nghị “Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2015”; Hội thảo “Phát huy vai trò của Doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”; Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong Doanh nghiệp Việt Nam”; Hội nghị toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Quy định số 196-QĐ/TW, Quyết định số 197-QĐ/TW của Ban Bí thư; ban hành ba nghị quyết để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị về: quản trị doanh nghiệp, về nguồn nhân lực, về ứng dụng kkoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp; biên tập và phát hành sách Các văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp và Khối Doanh nghiệp Trung ương, sách hướng dẫn tổ chức đại hội Đảng các cấp…

PV: Để đạt được kết quả cao, đặc biệt là có nhiều chỉ tiêu quan trọng đã đạt và vượt, vậy Đảng ủy Khối DNTW đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị như thế nào?

Như đồng chí đã biết, từ năm 2013 đến nay, mặc dù trong bối cảnh nhiều diễn biến phức tạp, không ổn định của chính trị, kinh tế thế giới cũng như kinh tế trong nước, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát chức năng, nhiệm vụ để lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mình, với 35 đảng bộ trực thuộc,¬¬trên 1.100 tổ chức cơ sở đảng, gần 80.000 đảng viên hoạt động ở khắp mọi miền của tổ quốc và ở cả nước ngoài. Với trách nhiệm được giao, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đã có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nhờ đó vai trò, vị trí và uy tín của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng được khẳng định và nâng cao.

Đảng ủy Khối đã đổi mới trong phương thức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, để các doanh nghiệp trong Khối tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và an sinh xã hội năm 2014. Trong năm, Đảng uỷ Khối đã ban hành 04 nghị quyết, 06 kết luận, 04 chỉ thị. 40 chương trình kế hoạch, 23 đề án tờ trình, 8 hướng dẫn, 54 báo cáo và nhiều quy định, quyết định, văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó các các nghị quyết, kết luận, chỉ thị quan trọng như:

- Nghị quyết số 07-NQ/ĐUK, ngày 27/01/2014 của Ban chấp hành Đảng bộ Khối về nhiệm vụ công tác năm 2014 với chủ đề “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tập trung triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh”.

- Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014 của Ban Thường vụ về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. 

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐUK, ngày 11/11/2014 “về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”

- Nghị quyết số 10-NQ/ĐUK ngày 4/12/2014 về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương".

- Kết luận số 13-KL/ĐUK, ngày 03/01/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tái cơ cấu tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Kết luận số 16-KL/ĐUK, ngày 26/6/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới toàn diện Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

- Chỉ thị số 08-CT/ĐUK, ngày 14/5/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2014 - 2015.

Đảng ủy Khối luôn chủ động, tích cực làm việc với các bộ, ban ngành, các cấp ủy trực thuộc nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối; động viên các doanh nghiệp hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2014; tổ chức 02 hội nghị, hội thảo lớn: Hội nghị Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và Hội thảo Phát huy vai trò doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đã thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tại Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương tái cơ cấu, chủ động nắm bắt tình hình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối từng tháng, từng quý để chỉ đạo sát sao.

Bên cạnh đó, đã tổ chức ký quy chế phối hợp với 6 ban đảng, ban cán sự đảng, bộ ngành Trung ương và tổ chức để các đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước ký quy chế phối hợp với cấp ủy địa phương, qua đó tạo cơ chế, điều kiện để Đảng ủy Khối và các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối hoàn thành nhiệm vụ năm 2014.

P.V: Đồng chí đánh giá như thế nào về vai trò của các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước trong thời gian qua?

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Đảng bộ Khối đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp, góp phần giữ được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng, đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục đi đôi với kiểm tra giám sát giúp cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo sự tập trung thống nhất trong hoạt động, góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng Thành viên (HĐQT), Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đổi mới nội dung hoạt động, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, ”lao động sáng tạo”, thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, chấp hành đầy đủ các nội quy, quy chế làm việc, an toàn vệ sinh trong lao động, nâng cao năng lực công tác.

Trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng lãnh đạo tốt thì doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, hoạt động hiệu quả hơn, các chế độ chính sách cho người lao động được đảm bảo, các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.

Xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các hoạt động của doanh nghiệp, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong Khối luôn tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, qua đó phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của từng cá nhân và tập thể để từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

PV: Thưa đồng chí, đất nước ta đang bước sang năm mới Ất Mùi với nhiều vận hội mới nhưng cũng có không ít thách thức. Xin đồng chí cho biết các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh vai trò của các tổ chức Đảng trong các DNNN ngày càng lớn mạnh, thực hiện tốt vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN?

- Thứ nhất: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảm bảo mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng phải đủ tầm trí tuệ để lãnh đạo, định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả của doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đảng viên, đảm bảo đảng viên phải thật sự tiên phong, gương mẫu trong công tác và cuộc sống để quần chúng trong doanh nghiệp noi theo.

- Thứ hai: Đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng thiết thực hiệu quả, sát với thực tiễn hoạt động của Đảng trong doanh nghiệp; đồng hành với doanh nghiệp trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; cụ thể hóa, quy trình hóa, tiêu chuẩn hóa trong mọi hoạt động của công tác Đảng theo đúng nguyên tắc, quy định của Trung ương phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.

- Thứ ba: Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy làm công tác Đảng từ cơ quan chuyên trách làm công tác Đảng đến cơ quan làm công tác đảng tại các doanh nghiệp, gắn với việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng kể cả cán bộ làm công tác đảng bán chuyên trách; Xây dựng lề lối làm việc, tác phong công tác khoa học, sâu, sát thực tiễn.

- Thứ tư: Tăng cường cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, gắn kiểm tra của đảng với công tác thanh tra chuyên môn để phát hiện cảnh báo ngăn ngừa, sai phạm từ khi mới manh nha.

- Thứ năm: Đẩy mạnh công tác tư tưởng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong mỗi đơn vị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11); thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" theo hướng mở rộng thị trường, ký kết thỏa thuận hợp tác, tăng cường sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau trong các doanh nghiệp, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

PV: Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I (nhiệm kỳ 2010 - 2015), xin đồng chí cho biết Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng sẽ có giải pháp gì để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015?

* Về lãnh đạo bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trong năm qua, các cấp ủy đảng trong Khối tập trung nỗ lực cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối quyết liệt tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, phương án sắp xếp, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành theo sự chỉ đạo và kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chủ động khắc phục khó khăn, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, đơn vị tiếp tục đầu tư đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng xuất lao động, duy trì tăng trưởng ổn định, hiệu quả, không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, chủ động nắm bắt thời cơ, có giải pháp ứng phó với các thách thức khi Việt Nam hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại đã ký kết.

Ngoài ra, còn đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng uỷ Khối đã ban hành về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp;  nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dung khoa học, công nghệ hiện đại trong sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp; tiết giảm chi phí,... Nắm sát tình hình, kịp thời phối hợp cùng các bộ, ngành để tháo gỡ hoặc đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu của các doanh nghiệp trong Khối.

* Về công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối phải thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tạo không khí hồ hởi phấn khởi, tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng lao động vào sự lãnh đạo của đảng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng thực hiện chương trình, kế hoạch, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để dư luận xã hội hiểu biết rõ và đúng về vai trò, vị trí tích cực của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối tiếp tục lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, nghiên cứu ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn chuyên đề về các mặt công tác xây dựng đảng. Đẩy mạnh công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và tính tiền phong gương mẫu của đảng viên; kết nạp đảng viên mới vượt số lượng năm 2014. Tiếp tục phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương tham mưu trình Ban Bí thư xem xét ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đẩy mạnh việc ký kết và triển khai các quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với các ban, ngành, giữa các đảng uỷ trực thuộc với cấp ủy địa phương để nâng cao hiệu quả trong phối lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác. Tổ chức triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện có kết quả Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Ngoài ra, còn lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và tích cực vận động hội viên, đoàn viên, người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, lập nhiều thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn của đất nước; lãnh đạo tổ chức công đoàn phối hợp tốt với chính quyền và các tổ chức chính trị khác trong doanh nghiệp, đơn vị liên tục phát động các đợt thi đua quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch hàng tháng, hàng quý trong năm 2015; nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân và phong trào thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đất nước đang bước sang một mùa xuân mới với tràn ngập niềm vui và hạnh phúc, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, tôi kính chúc toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối sang năm mới tiếp tục giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, có niềm tin mới, quyết tâm mới thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của năm 2015.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư. Kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Hiếu Hương
 

.
.
.
.