.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Chủ Nhật, 15/03/2015|16:15

Ngày 13/3/2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có buổi làm việc với các đảng ủy trực thuộc về việc thực hiện đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chủ trì buổi họp.

Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, các đồng chí là thành viên trong Ban chỉ đạo và các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối năm 2014, nêu rõ: Đảng bộ Khối có 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, trong đó có 28 đơn vị thuộc đối tượng phải xây dựng đề án tái cơ cấu giai đoạn 2011 - 2015 và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 19 đề án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và 9 đề án do các Bộ chủ quản phê duyệt.

Lấy chủ đề công tác năm 2014 của Đảng bộ Khối là: “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; quyết tâm thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, ngân hàng; đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh”, trong năm qua Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị để các đảng ủy trực thuộc cùng hội đồng thành viên, ban điều hành đẩy mạnh tổ chức triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu của đơn vị, đến nay đã đạt được một số kết quả quan trọng về cổ phần hóa, về sắp xếp đổi mới doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối đã ban hành 10 văn bản chỉ đạo công tác tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối và tổ chức nhiều hội nghị về tình hình thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Sau hội nghị đã có nhiều đề xuất về các giải pháp đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng trong quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối.

Đảng ủy Khối đã đưa "kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung của đề án tái cơ cấu doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt" vào nội dung của 9 đoàn kiểm tra, giám sát trong năm 2014 của Đảng bộ Khối. Qua kết quả kiểm tra, giám sát cho thấy, hầu hết các đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chỉ đạo tái cơ cấu cùng HĐQT/HĐTV và ban điều hành quyết liệt triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu; một số tập đoàn, tổng công ty hoàn thành việc thoái vốn, cổ phần hóa, sáp nhâp, giải thể doanh nghiệp thành viên theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, các kết quả thu được có nhiều đột phá so với năm 2013, tuy nhiên so với các chỉ tiêu tổng thể của đề án được phê duyệt thì một số tập đoàn, tổng công ty vẫn chưa đạt yêu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, Đảng ủy Khối đã thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương (Quyết định số 2822-QĐ/ĐUK ngày 15/7/2014). Trong năm 2014 Ban Chỉ đạo đã tổ chức đoàn đi kiểm tra, làm việc với Đảng ủy Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Các đảng ủy trực thuộc đã tổ chức quán triệt  thực hiện tái cơ cấu. Ban hành các nghị quyết, kết luận và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp.

Kết quả triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu trong năm 2014, về cổ phần hóa công ty mẹ, đến nay có 6 công ty mẹ đã cổ phần hóa (Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Xăng dầu, Tổng công ty Thép VN - CTCP, Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam). Năm 2015 cần cổ phần hoá 5 công ty mẹ là: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty CN Tàu thủy Việt Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam.

Về cổ phần hóa doanh nghiệp thành viên, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tính lũy kế đến ngày 31/12/2014 đã thực hiện cổ phần hóa được 42/94 doanh nghiệp (tổng số doanh nghiệp cần cổ phần hóa theo đề án là 94 doanh nghiệp). Phần lớn các đơn vị triển khai thực hiện cổ phần hóa đều chậm và còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc trong khi thực hiện như: Tổng công ty Cà phê Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Giấy Việt Nam, Tổng công ty Lương thực Miền Nam,.. Một số đơn vị đã thực hiện xong hoặc đang triển khai tốt tiến độ cổ phần hóa như: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đã thực hiện thoái vốn tại 119/376 doanh nghiệp, Tập đoàn Dệt may đã thoái hết vốn tại 21/37 doanh nghiệp, Tập đoàn Than Khoáng sản thoái hết vốn tại 6/9 doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất thoái hết vốn tại 7/13 doanh nghiệp, Tổng Công ty Hàng hải thoái hết vốn tại 20/32 doanh nghiệp, Tổng Công ty Sông Đà đã thoái hết vốn tại 28/141 doanh nghiệp,…

Qua quá trình triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của các đơn vị trong Khối từng bước được cải thiện đáng kể, tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư vào các ngành, lĩnh vực không phải là ngành kinh doanh chính đã từng bước được khắc phục và chấn chỉnh, các doanh nghiệp trong Khối đã tập trung thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành, thoái vốn tại các doanh nghiệp đã cổ phần hóa hoạt động trong lĩnh vực không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối.

Tuy nhiên, về tiến độ cổ phần hóa của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối còn chậm; việc thoái vốn còn vướng mắc về cơ chế, chính sách và chưa đáp ứng được với hoạt động thực tế của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thoái vốn, đặc biệt là đối với các đơn vị kinh doanh có hiệu quả thấp (việc thoái vốn của các doanh nghiệp phải thực hiện theo nguyên tắc bảo toàn vốn); việc lựa chọn và tiến hành thẩm định giá khá tốn thời gian, đơn vị thẩm định giá thường áp dụng theo phương pháp tài sản, phần lớn giá thẩm định đều cao hơn giá thị trường, dẫn đến đấu giá không thành công. Ngoài ra, một số trường hợp giá trị thoái vốn nhỏ, chi phí thẩm định giá lại lớn làm ảnh hưởng đến hiệu quả thoái vốn.

Công tác quản trị doanh nghiệp còn chậm đổi mới, còn hạn chế về năng lực dự báo; việc xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh có nơi còn chưa phù hợp với với nguồn vốn tự có và khả năng huy động vốn, với khả năng quản lý của doanh nghiệp. Công tác quản lý đầu tư, quản lý tài chính, quản lý rủi ro, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, thất thoát còn lỏng lẻo. Các doanh nghiệp sau tái cơ cấu còn gặp khó khăn về vốn sản xuất kinh doanh, bên cạnh đó lãi suất ngân hàng còn cao cũng gây ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong năm 2015 các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối sẽ tiếp tục thoái 100% vốn tại 549 doanh nghiệp và thoái một phần vốn tại 42 doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đẩy mạnh công tác cổ phần hóa và theo chỉ tiêu của đề án tái cơ cấu trong năm 2015 các đơn vị trong Khối cần thực hiện cổ phần hóa 52 doanh nghiệp thành viên. Về phương án tổ chức sắp xếp doanh nghiệp theo đề án, trong năm 2015 các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tiếp tục thực hiện việc sáp nhập 45 doanh nghiệp thành viên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các đảng ủy trực thuộc cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành và các ban chỉ đạo để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Đảng ủy Khối phải tiếp tục tuyên truyền, quán triệt chủ trương của Đảng, quy định, chỉ đạo, định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, người lao động hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị khi triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp.

Đồng chí cũng cho rằng, để việc cổ phần hóa thành công, Ban Chỉ đạo tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối về kết quả triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu tại các đơn vị; chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về tình hình triển khai đề án tái cơ cấu của đơn vị; tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Đảng, của Chính phủ và của Đảng ủy Khối về thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu đơn vị khi triển khai thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp. Ngoài ra, tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt triển khai đề án tái cơ cấu ngay từ đầu năm để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch tái cơ cấu  năm 2015.

Lan Hương
 

.
.
.
.