.
.

Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (Khóa XI)

Thứ Ba, 21/04/2015|11:35

Ngày 17/4, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) của Đảng.

Đoàn chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).
Đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XI).

Tại 2 điểm cầu Hà Nội và Hải Phòng, hơn 330 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty đã nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đó là:  Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016); Đề án quy hoạch phát triển báo chí toàn quốc đến năm 2025; Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung học tập, quán triệt, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, đơn vị trong Đảng bộ Tổng công ty nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 10 thảo luận và cho ý kiến. Từ đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020; tích cực tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng đảm bảo chất lượng, tiếp tục xây dựng Đảng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải cũng đã triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”./.

Thanh Tùng

 

 

.
.
.
.