.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

Thứ Sáu, 30/12/2016|15:16

Trong các ngày 28 - 29/12, tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt NQ
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Trần Hữu Bình, Phạm Tấn Công trực tiếp quán triệt nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu chính
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu số 30 Phạm Hùng (Hà Nội).

Dự Hội nghị có đại diện các Vụ chức năng của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng cùng gần 1.000 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, báo cáo viên Đảng ủy Khối, đảng viên Cơ quan Đảng ủy Khối. Về phía các đảng ủy trực thuộc gồm: Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ; Chủ tịch, thành viên HĐTV/HĐQT; Ban Tổng giám đốc/điều hành, kế toán trưởng, kiểm soát viên; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên; trưởng, phó các ban xây dựng đảng và Văn phòng đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 04; quán triệt Kết luận số 09 Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Trực tiếp quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành 3 Nghị quyết, trong đó có Nghị quyết số 04 về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Đây là Nghị quyết rất quan trọng vì đã cụ thể hóa nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong 6 nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra và nằm trong chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương; được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, đón nhận, đồng tình, hưởng ứng và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết. Ngay sau Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng Kế hoạch số 04 ngày 16/11/2016 để triển khai.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng (Hà Nội).
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu số 30 Phạm Hùng (Hà Nội). 

Ý thức sâu sắc được tầm quan trọng đó, Đảng ủy Khối đã dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Trong đó chú trọng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết nghiêm túc, sâu rộng để cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp nêu trong Nghị quyết để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên  trong việc tự kiểm điểm, nhìn nhận về bản thân mình và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Đồng chí Phạm Tấn Công quán triệt
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết số 05, Nghị quyết số 06 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).

Dự thảo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên; về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội; về công tác cải cách hành chính trong đảng, tăng cường công khai, minh bạch trong cơ quan, doanh nghiệp, để triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu, trong tháng 01/2017 các đảng ủy trực thuộc khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến mọi cán bộ, đảng viên và người lao động nhằm tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Nghiên cứu kỹ, nhận thức đầy đủ, sâu sắc các nội dung trên cơ sở nắm chắc tình hình thực tiễn để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định rõ các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, những công việc phải làm trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, đề ra các giải pháp phù hợp với thực tế để triển khai thực hiện.

Quang cảnh Hội nghị tại .
Quang cảnh Hội nghị tại trụ sở chính VNPT.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu năm 2017, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt của toàn Đảng bộ Khối cũng đã nghe những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06 - NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09- KL/TW về tình hình kinh tế- xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới./.

P.V

.
.
.
.