.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII)

Thứ Tư, 19/07/2017|14:58

Ngày 18/7, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cùng với 3 điểm cầu của Đảng ủy Khối tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị được kết nối tới 195 điểm cầu của các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, với tổng số gần 13.000 đại biểu tham dự.

Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung: Nghị quyết số 10-NQ/TW “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TW “về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TW “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Đồng chí Cao Đức Phát
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu 30 Phạm Hùng - Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh, 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội Đảng lần thứ XII đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung trọng tâm của các nghị quyết này là những định hướng lớn mang tính đột phá về thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân. Đây cũng là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng đối với các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Khối.

Căn cứ chủ trương, các nội dung chỉ đạo tại các nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm, đặc biệt là các nội dung về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, ngày 17/7/2017, Đảng ủy Khối đã ban hành Chương trình hành động số 13 – CTr/ĐUK để cụ thể hoá thành các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện (Xem toàn văn Chương trình hành động của Đảng ủy Khối).

Đồng chí Cao Đức Phát
Đồng chí Cao Đức Phát - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt các nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối cũng đã ban hành Nghị quyết số 02 – NQ/ĐUK “về nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2020” (Xem toàn văn Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối).

Điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu 57 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội.

Trực tiếp quán triệt Nghị quyết của BCH Đảng bộ Khối, đồng chí Phạm Viết Thanh – Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị cần nắm vững, hiểu rõ những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lớn trong các nghị quyết của Trung ương; nghị quyết, chương trình hành động của Đảng ủy Khối nhằm tạo sự chuyển biến nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ. Đồng thời vận dụng những mục tiêu, quan điểm, giải pháp vào xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cấp ủy, đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối quán triệt Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII.

Đồng chí Phạm Viết Thanh yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng; đồng thời bám sát thực tiễn đơn vị, doanh nghiệp nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, cần tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước (DNNN); đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng về quốc phòng, an ninh, những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị của DNNN, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn và chuẩn mực quốc tế; hoạt động theo cơ chế thị trường, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng, bảo đảm công khai, minh bạch. Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, thanh tra, không bị thất thoát lãng phí vốn, tài sản Nhà nước…

Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc VRG chủ trì Hội nghị (Điểm cầu phía Nam)
Đồng chí Trần Ngọc Thuận – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chủ trì Hội nghị (Điểm cầu phía Nam).

Theo Chương trình hành động của Đảng ủy Khối, các đảng uỷ trực thuộc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong đảng bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, hoàn thành trong tháng 8/2017. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị có kế hoạch hành động cá nhân thực Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, hoàn thành trong tháng 9/2017.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh).
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Văn phòng đại diện Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh).

P.V

.
.
.
.