.
.

Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối DNTW

Thứ Ba, 04/07/2017|16:51

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo xây dựng Đề án và Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Khối; đại diện Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp; đại diện Thường trực các đảng ủy trực thuộc; Tổ biên tập Nghị quyết.

Giai đoạn 2011-2016, bám sát chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới, sắp xếp, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối đã cụ thể hoá và triển khai thực hiện bằng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên đề và nhiều giải pháp, biện pháp lãnh đạo, thu được những kết quả quan trọng bước đầu trong tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Đồng chí Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo.
Đại diện Ban Chỉ đạo Đổi mới và phát triển doanh nghiệp phát biểu tại Hội thảo.

Tuy nhiên, công tác sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều hạn chế. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đề ra yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và cơ cấu lại DNNN; Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 12 – NQ/TW ngày 03/6/2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN.

Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Đảng ủy Khối xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đến từ Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Ngân hàng Phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Than – khoáng sản, Tập đoàn Dầu khí, Ngân hàng TMCP Công Thương; Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ban Kinh tế Trung ương... đã tập trung thảo luận về các nội dung trong dự thảo Nghị quyết.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo.
Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Đảng ủy Khối khẳng định sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Đồng thời giao Tổ biên tập tiếp thu các ý kiến, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối để hoàn thiện, ban hành trong thời gian tới./.

P.V

.
.
.
.