.
.

Triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng, văn phòng cấp ủy và bồi dưỡng lý luận chính trị cuối năm 2017

Thứ Năm, 10/08/2017|16:43

Vừa qua, tại TP. Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Ban Tổ chức, Văn phòng và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối DNTW đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ cuối năm 2017. Đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các đồng chí: Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức; Đoàn Thị Hồng Nga - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng; Hồ Xuân Trường - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư, cán bộ chuyên trách công tác tổ chức, văn phòng của các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị cho thấy: Nửa đầu năm 2017, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chủ động tham mưu, thực hiện các nội dung trọng tâm công tác tổ chức xây dựng Đảng, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch công tác đề ra và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Trọng tâm là kịp thời tham mưu quán triệt, triển khai, cụ thể hóa thực hiện và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương; tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch cấp ủy theo kết luận và hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

Thực hiện quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 gắn với bổ sung quy hoạch và quy hoạch lãnh đạo quản lý. Kịp thời tham mưu các báo cáo phục vụ các đề án của Trung ương; góp ý xây dựng quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương… Công tác cán bộ, kiện toàn tổ chức đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác đảng viên, thi đua khen thưởng thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định. Trong 6 tháng đầu năm, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 1.607 đảng viên mới, trong đó ở độ tuổi đoàn viên chiếm 64,41%; trình độ đại học trở lên chiếm 80,52%.

Trong công tác văn phòng cấp ủy, Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW và các đảng ủy trực thuộc đã duy trì và thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo với cấp trên và các cấp, các ngành có liên quan. Các số liệu trong báo cáo kết quả tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Khối cơ bản đầy đủ đã giúp cho việc tổng hợp báo cáo gửi Văn phòng Trung ương và trình tại các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đúng thời gian theo quy định.

Các mặt công tác hành chính và công nghệ thông tin được thực hiện tốt. Chất lượng công tác tham mưu tổng hợp từng bước được nâng lên; chủ động đề xuất và tham mưu xây dựng các đề án, nghị quyết chuyên đề của cấp ủy đảm bảo chất lượng cũng như chủ động trong chuẩn bị các loại văn bản báo cáo, chương trình công tác của cấp ủy các cấp; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo có bước chuyển tích cực.

Văn phòng cấp ủy các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy điều hành công việc hàng ngày; tham mưu ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; điều hòa phối hợp công tác các ban xây dựng Đảng, các ban chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy. Tổ chức thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, thẩm định các văn bản và công tác bảo mật tài liệu. Thực hiện đúng quy định của Đảng và Nhà nước về công tác quản lý tài chính, tài sản, thu nộp đảng phí lên cấp trên đúng quy định.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 của Đảng ủy Khối, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo tiến độ thời gian, nội dung đào tạo theo đúng quy định, gắn lý luận với thực tiễn. Kịp thời phối hợp với các học viện, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo tổ chức các lớp trung cấp lý luận chính trị, hội nghị chuyên đề cập nhật kiến thức cho các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo đương nhiệm và dự nguồn đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ theo các quy định, nghị quyết của Trung ương. Tích cực phối hợp với các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc tổ chức và bố trí báo cáo viên các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối và điều kiện cụ thể, các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ thuộc diện ban thường vụ đảng ủy trực thuộc quản lý; cán bộ chuyên trách công tác Đảng, công tác đoàn, đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Bình – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác văn phòng cấp ủy và công tác bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2017, cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ Khối cần tăng cường công tác lãnh đạo, nâng cao chất lượng các mặt công tác xây dựng Đảng, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục tham mưu sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp sau khi tiến hành cơ cấu lại; đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa. Tiếp tục rà soát, tham mưu hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ. Tham mưu thực hiện tốt công tác kiện toàn cấp ủy và kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý; kiện toàn đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác Đảng đảm bảo đủ về số lượng và đáp ứng về chất lượng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Đối với công tác văn phòng cấp ủy cần tập trung tham mưu với ban thường vụ đảng ủy, ban chấp hành đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thự chiện nhiệm nhiệm vụ chính trị, công tác sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối tiếp tục phối hợp tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt, cán bộ chuyên trách công tác Đảng theo các quy định của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã được tập huấn về Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên; về việc xếp lương đối với người làm chuyên trách công tác Đảng, đoàn thể trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và tổng công ty , công ty cổ phần có vốn nhà nước chi phối.

P.V

.
.
.
.