.
.

Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối DNTW :

Hội nghị thông tin chuyên đề "Nghiệp vụ và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại các Cơ quan Đảng Trung ương"

Chủ Nhật, 03/06/2018|23:18

Ngày 01/6, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề “Nghiệp vụ và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại các Cơ quan Đảng Trung ương” cho lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW nhằm nâng cao nhận thức và nghiệp vụ trong nghiên cứu khoa học góp phần làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối từ nay đến hết nhiệm kỳ.

GS.TS Phùng Hữu Phú
GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt các nội dung chuyên đề.

Đến dự, có GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí ủy viên Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối; trưởng, phó phòng các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe những nội dung cơ bản, cốt lõi về công tác nghiên cứu khoa học và những kinh nghiệm quý báu trong nghiên cứu khoa học tại các Cơ quan Đảng Trung ương với chủ đề “Nghiệp vụ và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học tại các Cơ quan Đảng Trung ương” do GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trình bày. Đây là những kiến thức và thông tin vô cùng bổ ích đối với các cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối và Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học phục vụ nhiệm vụ chính trị.

GS.TS Phùng Hữu Phú cho rằng: Trong những năm qua, việc xác định "đúng" và "trúng" phương pháp nghiên cứu đã được một số chủ nhiệm đề tài, đề án chú trọng, quan tâm và áp dụng phù hợp để triển khai nghiên cứu. Tuy nhiên, hàng năm qua việc thẩm định nhiều thuyết minh đề tài, đề án cấp bộ của Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương cho thấy cũng còn nhiều đề tài, đề án, chủ nhiệm chưa xác định "đúng" và "trúng" phương pháp nghiên cứu đề tài, đề án của mình. Có sự nhầm lẫn giữa phương pháp nghiên cứu với những thao tác, kỹ thuật nghiên cứu. Các đề tài, đề án còn nhiều hạn chế và cần rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu. Ngoài ra, cần nắm vững một số vấn đề cơ bản làm cơ sở nâng cao chất lượng xây dựng thuyết minh đề tài, đề án. Đề tài, đề án ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương cần phải ngắn gọn, rõ, đi thẳng vào vấn đề, không lý thuyết dài dòng, lan man, trích dẫn nhiều; các số liệu, đánh giá, nhận định phải chính xác; đề xuất, kiến nghị phải thiết thực, khả thi.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã phát biểu ý kiến, góp ý và chia sẻ kinh nghiệm nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ, xây dựng, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong năm 2018 và thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Kết quả nghiên cứu khoa học có vai trò rất quan trọng trong công tác tham mưu chiến lược và thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan Đảng và các cấp ủy, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học cho cán bộ, lãnh đạo trong Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương để thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong thời gian qua, hoạt động của Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối DNTW không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; ngày càng hoàn thiện các quy định, quy trình và đánh giá chất lượng nghiên cứu khoa học; tích cực, chủ động, triển khai và hoàn thành một khối lượng lớn công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Đồng thời, thực hiện có kết quả chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác quản lý đề tài, đề án. Trong năm 2018, hoạt động nghiên cứu khoa học của Hội đồng tập trung trọng tâm vào đánh giá kết quả hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng các đề tài, đề án bảo đảm thực sự hiệu quả, thiết thực phục vụ nhiệm vụ tham mưu. Bên cạnh đó, đồng chí đưa ra đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhằm nâng cao chức năng, nhiệm vụ và chất lượng hoạt động của Hội đồng Khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
P.V
.
.
.
.