.
.

Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ký Quy chế phối hợp công tác với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Sáu, 12/10/2018|16:57

Chiều 11/10/2018, tại Hà Nội, các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Khái - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước; Lê Minh Khái -  Tổng Thanh tra Chính phủ và Phạm Viết Thanh-  Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ký Quy chế phối hợp công tác giữa 3 cơ quan.

Trước đó, vào năm 2011, Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác số 01-QCPH/BCSĐKTNN-ĐUKDNTW; Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ký Quy chế phối hợp công tác số 04-QC/ĐUK- BCSĐTTCP. 

Qua 8 năm thực hiện các Quy chế phối hợp công tác đã đạt được một số kết quả quan trọng. góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền cũng như công tác triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; góp phần thực hiện nghiêm túc các quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành quy định về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, đất đai… tại các doanh nghiệp trong khối. Việc phối hợp đã góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán, công tác kiểm tra, giám sát. 

Đảng ủy Khối và Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ đã chủ động phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý cán bộ và thực hiện quy trình công tác cán bộ, công tác nhân sự cấp ủy, công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Kết quả thực hiện các Quy chế phối hợp công tác cũng đã tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng trong doanh nghiệp. 

Tiếp tục thực hiện các nghị quyết và quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động thanh tra, kiểm toán và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước; căn cứ yêu cầu thực tế công tác, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thống nhất sửa đổi, bổ sung và ký kết Quy chế phối hợp công tác cho giai đoạn mới. 

Theo Quy chế mới, quá trình phối hợp được thực hiện trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Đảng và quy định của pháp luật; góp phần thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tiền và tài sản của nhà nước trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các cơ quan sẽ thông báo cho nhau về quyết định kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương; phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin, tài liệu, kinh nghiệm và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác quản lý tài chính tại doanh nghiệp nhà nước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng và công tác xây dựng đảng. 

Khi phát hiện tổ chức và cá nhân trong các doanh nghiệp thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, có dấu hiệu vi phạm về công tác tài chính, chính sách pháp luật của nhà nước… các bên sẽ thông báo, phối hợp thực hiện theo thẩm quyền. Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp được kiểm toán, thanh tra để chỉ đạo doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành các quyết định, kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước và thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ.

Quang cảnh buổi Lễ.
Quang cảnh buổi Lễ.

Thông qua kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng Đảng ủy Khối tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ xem xét ban hành chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách liên quan đến doanh nghiệp.

Phát biểu tại Lễ ký kết, các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Tổng Kiểm toán Nhà nước;  Lê Minh Khái - Tổng Thanh tra Chính phủ và đồng chí Phạm Viết Thanh - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, việc phối hợp công tác giữa Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước và Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ giúp các cơ quan thống nhất trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; công khai, minh bạch thông tin; tránh các hoạt động chồng chéo, trùng lắp, góp phần giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng./.

P.V

 

.
.
.
.