.
.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2018

Thứ Hai, 22/10/2018|15:48

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2018. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong 9 tháng năm 2018, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra 521 tổ chức  đảng, nội dung kiểm tra chủ yếu là việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, công tác cán bộ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Kiểm tra trên 2.600 đảng viên, nội dung kiểm tra chủ yếu là việc chấp hành quy chế làm việc, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm… Bên cạnh đó, cấp ủy viên các cấp tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên đối với tổ chức đảng trực thuộc theo phân công của cấp ủy. Cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 446 tổ chức đảng và 2.379 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32 Điều lệ Đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành kiểm tra đối với một số đảng viên, kể cả cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài chính đảng đối với cơ quan tài chính của cấp ủy cùng cấp và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên có chuyển biến theo hướng chú trọng về chất lượng, hiệu quả, đặc biệt là khâu nắm tình hình, xác định dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên.

Công tác kiểm tra, xem xét, đề nghị, thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được tiến hành nghiêm minh, khách quan, thận trọng và kịp thời. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chỉ ra những ưu điểm, những mặt còn tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và chỉ đạo xem xét, xử lý đối với các tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, đề cao tính giáo dục, thuyết phục; đồng thời ngăn chặn, phòng ngừa các vi phạm từ khi mới manh nha, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã hướng dẫn chuyên đề
Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã hướng dẫn chuyên đề "Tổng hợp thống kê số liệu báo cáo sơ kết 6 tháng, tổng kết và phụ lục báo cáo quý công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng".

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã đạt được trong 9 tháng qua. Đồng chí nhấn mạnh, 3 tháng cuối năm 2018 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cần tập trung tham mưu cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; tăng cường giám sát thường xuyên, nắm tình hình để thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng, trọng tâm là kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật đảng theo thẩm quyền.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định; chủ động nắm bắt, trao đổi thông tin để tham mưu giúp cấp ủy xem xét, giải quyết kịp thời những vấn đề mới phát sinh ở cơ sở. Tăng cường phổ biến các nội dung Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối DNTW với Ban cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, giữa Đảng ủy Khối với Ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ; tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với ban thanh tra, kiểm toán, kiểm soát nội bộ tại đơn vị để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo, số liệu đảm bảo đầy đủ, chính xác.

* Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ nhiệm và Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét, kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; thi hành kỷ luật Đảng và tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam và Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

Xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà – CTCP trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018. Kết quả lãnh đạo triển khai và tổ chức thực hiện các quy định về công tác cán bộ: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ (thuộc thẩm quyền của Đảng ủy Tổng công ty). Kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa' trong nội bộ" gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 "Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước"; Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 "Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Việc thực hiện Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Ủy ban Kiểm tra giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra tiếp thu các ý kiến tham gia của thành viên Ủy ban Kiểm tra hoàn thiện và triển khai thông báo kết luận kiểm tra và thông báo kết quả giám sát chuyên đề tại các đảng ủy được kiểm tra, giám sát.

Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu uỷ ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc rà soát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 của cấp ủy, ủy ban kiểm tra để tham mưu thực hiện hoàn thành; chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao./.

P.V

 

.
.
.
.