.
.

Kỳ họp lần thứ 22 Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Năm, 14/03/2019|17:50

Ngày 06/3/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Kỳ họp lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Kỳ họp.

Tham dự Kỳ họp, có các đồng chí phó phủ nhiệm và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì buổi họp
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối 
chủ trì buổi họp.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã thảo luận nội dung kiện toàn chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Kiểm tra thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự kiện toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020 như Tờ trình của Phòng Nghiệp vụ II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối triển khai thực hiện các bước quy trình kiện toàn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015-2020; giao Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổng hợp trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối yêu cầu Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc tham mưu cấp ủy cùng cấp khẩn trương ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo quy định; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.

P.V

.
.
.
.