.
.

Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thứ Ba, 23/07/2019|07:02

Từ ngày 19-21/7, tại Nghệ An, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và sơ kết công tác cơ quan, đảng bộ, công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Y Thanh Hà Niê KĐăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, bám sát sự chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2019. Trong điều kiện hoạt động còn thiếu cán bộ theo chỉ tiêu biên chế được giao, các ban, đơn vị và tập thể cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện 137 nhiệm vụ công tác. Trong đó thực hiện 93 nhiệm vụ theo kế hoạch năm (hoàn thành 71 nhiệm vụ, đang thực hiện 22 nhiệm vụ), 44 nhiệm vụ phát sinh (hoàn thành 34 nội dung, đang thực hiện 10 nội dung), trong đó có các nhiệm vụ tiêu biểu như: Xây dựng Đề án về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đang hoàn thiện, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tham mưu chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm (2009 - 2019) về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng bộ Khối; tổ chức Đoàn công tác của Đảng ủy Khối đi thăm và làm việc tại huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1; phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoàn thành kế hoạch đào tạo và bế giảng lớp bồi dưỡng dự nguồn ủy viên BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết công tác năm 2018, trong 6 tháng đầu năm 2019 Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối đã tập trung tham mưu, chỉ đạo hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII và chương trình hành động của Đảng bộ Khối; lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ lãnh đạo cán bộ, đảng viên trong đơn vị duy trì nề nếp làm việc khi có sự thay đổi về người đứng đầu Cơ quan Đảng ủy Khối; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị; tổng hợp kết quả học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động trong Đảng bộ Khối thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng. Định hướng tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm 2019, tổ chức các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 9, 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, về các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,...

Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tham gia “Cuộc thi viết cán bộ, đảng viên các cơ quan Đảng Trung ương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Khối đã được giải C tập thể, giải C nhóm tác giả, giải Khuyến khích cá nhân; tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV năm 2019.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Thủ trưởng Cơ quan phát biểu tại Hội nghị.

Ban hành văn bản định hướng nội dung sinh hoạt chi bộ năm 2019 để chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt gắn với nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện tự đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 20-HD/ĐUK, ngày 21/01/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Công nhận, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ năm 2018; thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025; đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho 02 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt Đảng 22 lượt. Thực hiện công tác quản lý hồ sơ đảng viên đúng theo quy định của Điều lệ Đảng; tiếp tục thực hiện Kết luận số 296-KL/ĐUCQĐUK, ngày 09/3/2018 về nâng cao chất lượng công tác quản lý hồ sơ đảng viên.

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy Cơ quan, các chi, đảng bộ bộ phận đã hoàn thành xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019. Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối đối với Đảng ủy Cơ quan. Vận động cán bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm các Quy chế làm việc, Quy định về văn hóa công sở, Quy chế dân chủ trong cơ quan Đảng ủy Khối.

Với khối lượng công việc của Cơ quan Đảng ủy Khối lớn, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên chủ động làm việc theo chương trình, nâng cao chất lượng tham mưu, tự giác và ý thức trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất và hoàn thành các nội dung trong chương trình, kế hoạch đã đề ra và các nhiệm vụ đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực Đảng ủy Khối; hoàn thành 100% kế hoạch so với chỉ tiêu Nghị quyết công tác năm của Đảng bộ Cơ quan đề ra.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng.

Theo báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Công đoàn Cơ quan, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã luôn bám sát chương trình công tác, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng thiết thực và hiệu quả hơn. Các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị giúp đoàn viên công đoàn cơ quan có thêm điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày 10/7/2019 vừa qua, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ này, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung vận động cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua gắn với các phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; từng công đoàn bộ phận phát huy vai trò trong việc cụ thể hóa các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao chất lượng công tác của các công đoàn viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan báo cáo kết quả
Đồng chí Đặng Hùng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Thủ trưởng Cơ quan đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của tập thể cán bộ, người lao động Cơ quan Đảng ủy Khối trong 6 tháng đầu năm 2019.

Đồng chí cho rằng, bên cạnh những kết quả và thành tích đã đạt được, Đảng ủy Cơ quan, Cơ quan và Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối đã nhận thấy và nêu các hạn chế, tồn tại trong báo cáo. Vì vậy, các tổ chức của Cơ quan Đảng ủy Khối cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động, tích cực tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.

Cơ bản nhất trí với nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, đồng chí đề nghị các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối tập trung triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch công tác đã được phê duyệt trong 6 tháng cuối năm 2019.

Đối với Ban Tuyên giáo, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu, tiếp tục triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trong 6 tháng cuối năm 2019. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước; tuyên truyền về kết quả hoạt động SXKD và công tác xây dựng Đảng của các đơn vị trong Khối; tuyên truyền kết quả thực hiện đợt phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019. Tham mưu dự thảo đề cương báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch hoạt động của tiểu ban tuyên truyền khánh tiết.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm của Cơ quan Đảng ủy Khối
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối báo cáo 
kết quả 6 tháng đầu năm của Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan giao Ban Tổ chức tập trung hoàn thiện Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, báo cáo Ban Tổ chức Trung ương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham mưu xây dựng, ban hành báo cáo và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các quan điểm, định hướng của Tổng Bí thư trong Bài viết đăng trên Báo Nhân dân "Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Tham mưu Hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai các công tác, nhiệm vụ chuyên môn chuẩn bị cho Đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối báo cáo kết quả đạt được của Công đoàn Cơ quan
Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Cơ quan Ủy ban kiểm tra tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 9 tháng và năm 2019; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Khối năm 2019. Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019; xây dựng  Báo cáo và tham mưu Đảng ủy Khối tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2019 của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối.

Ban Dân vận tổ chức tốt Hội thảo về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền trong doanh nghiệp, đơn vị thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”. Xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐUK, ngày 9/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho các đồng chí
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho các đồng chí cán bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Đối với Văn phòng, cần quan tâm, tập trung chuẩn bị tốt Hội nghị Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII  làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014 của Đảng ủy Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” và đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết công tác năm 2019 của Đảng bộ Khối; báo cáo kết quả công tác quý IV/2019 và nhiệm vụ trọng tâm quý I/2020 của Đảng bộ Khối phục vụ họp giao ban Ban Bí thư Trung ương; Báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2019; xây dựng Nghị quyết công tác năm 2020, Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối năm 2020.

Các đồng chí Thường trực Cơ quan Đảng ủy Khối tặng hoa cho các đồng chí nghỉ chế độ
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối, Thủ trưởng Cơ quan và đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan tặng hoa cho các đồng chí nghỉ chế độ.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị chuẩn bị các nội dung, tổ chức tốt chuyên đề: “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng chính trị các đảng ủy trực thuộc trong Đảng bộ Khối” và 03 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý theo kế hoạch 63-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối.

Cơ quan Đoàn thanh niên Khối cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 72 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ; Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2019; Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020.

Nhân dịp này, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội cho các đồng chí: Lê Văn Long - nguyên Phó Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Nguyễn Đầy - nguyên Phó Chánh văn phòng Đảng ủy Khối; Võ Lệ Hằng - nguyên Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối tặng hoa cho các đồng chí nghỉ chế độ
Đại diện lãnh đạo các ban của Đảng ủy Khối tặng hoa cho các đồng chí nghỉ chế độ.

* Cùng ngày, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2019 cho toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong Cơ quan.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương truyền đạt một số nội dung về công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng dẫn một số nghiệp vụ kiểm tra, giám sát của chi bộ; thực hiện Quy chế dân chủ trong Cơ quan Đảng ủy Khối (thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 9/1/2015 của Chính phủ).

Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Phan Công Nam
Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Phan Công Nam hướng dẫn một số nghiệp vụ kiểm tra, 
giám sát của chi bộ.

Trên cơ sở các nội dung tập huấn, cấp ủy các cấp sẽ triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống văn bản công tác Đảng theo đúng quy định. Đồng thời, phổ biến, hướng dẫn, đào tạo các cán bộ khác trong Cơ quan Đảng ủy Khối triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Lê Thị Kim Dung
Phó Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Lê Thị Kim Dung triển khai chuyên đề về Thực hiện 
Quy chế dân chủ trong Cơ quan Đảng ủy Khối.

P.V

.
.
.
.