.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Chủ Nhật, 28/07/2019|18:35

Sáng ngày 26/7/2019, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành làn thứ 17 (mở rộng), sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự, chỉ đạo và tham gia chủ trì Hội nghị cùng với đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; Ban cán sự đảng Ngân hàng Nhà nước; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐTV (HĐQT), tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị thuộc Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến của đại biểu tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp được nâng cao, các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai toàn diện, đúng quy định. 30/31 đơn vị trong Khối đã hoàn thành việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương. Việc rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt tại các đảng ủy trực thuộc được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, quy định, góp phần tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo tại Hội nghị.

Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối so với cùng kỳ năm 2018 đều có sự tăng trưởng, tổng doanh thu tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 0,4% và nộp ngân sách tăng 1,62% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt; thực hiện kịp thời việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp. Tình hình việc làm và thu nhập của người lao động trong Khối được duy trì ổn định. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, với tổng kinh phí ước thực hiện trên 1.000 tỷ đồng.

6 tháng cuối năm 2019, Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Đẩy mạnh tuyên truyền về doanh nghiệp nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp trong Khối. Biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề theo kế hoạch. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối theo Nghị quyết số 12-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII và Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối. Ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Khối tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hướng dẫn công tác nhân sự cấp ủy đại hội đảng bộ trực thuộc. Triển khai công tác chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Đồng chí Hoàng Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đánh giá kết quả, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối và các đơn vị; đề xuất, kiến nghị các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, khái quát một số kết quả qua 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Hội nghị đã tiến hành quán triệt Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08/8/2018 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển khai Kế hoạch của Đảng ủy Khối về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối; lập các tiểu ban giúp việc Đại hội Đảng bộ Khối.

Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” và Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.
Đồng chí Đoàn Thị Hồng Nga, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TW về “Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030” và Chỉ thị số 32-CT/TW về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, ý thức trách nhiệm của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy trực thuộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của doanh nghiệp theo hướng đổi mới, thiết thực, ngày càng sát hơn đối với nhu cầu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Cơ bản đồng tình với những định hướng công tác Đảng bộ Khối đề ra trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Bình ghi nhận, việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, Chỉ thị về tăng cường đối ngoại Đảng và đặc biệt là Chỉ thị số 35 về tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ủy Khối là rất nghiêm túc, kịp thời. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đặc biệt lưu ý, việc tổ chức thực hiện thành công Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị là nội dung hết sức quan trọng trong thời gian này.

Về một số kết quả sau 02 năm thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta: Kinh tế nhà nước là chủ đạo, DNNN là một bộ phận vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước. Nghị quyết nói rõ, Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào các lĩnh vực cốt yếu, những lĩnh vực mà các doanh nghiệp tư nhân không làm được. Đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nêu dẫn chứng thực tiễn về vai trò hết sức quan trọng của các ngân hàng thương mại nhà nước trong việc ổn định thị trường tiền tệ; vai trò của các tập đoàn, tổng công ty viễn thông nhà nước trong nền kinh tế số ở thời đại công nghệ 4.0. Đặc biệt, một điểm sáng trong hơn 30 năm đổi mới của đất nước, chính là lĩnh vực năng lượng, cụ thể là năng lượng điện, với những thành quả to lớn trong việc xây dựng, vận hành, truyền tải, đảm bảo điện để sản xuất kinh doanh. Hạ tầng cơ bản như thế đều là Nhà nước làm. Còn trong lĩnh vực hàng không, mặc dù thời gian vừa rồi mở ra rất nhiều hãng hàng không, nhưng không có Vietnam Airlines thì không có ngày hôm nay.

Từ những minh chứng sinh động đó, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định DNNN tập trung vào những ngành chủ lực, mang tính chất dẫn dắt nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế khác phát triển. Những lĩnh vực tư nhân làm được thì để tư nhân đảm trách, DNNN tiến hành cổ phần hóa, thoái vốn. Nghị quyết 12 đưa ra định hướng đến năm 2030 kinh tế nhà nước chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng GDP, còn lại là các thành phần kinh tế khác, đặc biệt là kinh tế tư nhân. Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng lưu ý, các vấn đề về cơ chế chính sách, về công tác quản trị doanh nghiệp... cần tiếp tục được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham mưu, đề xuất trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các ý kiến tham luận của đại biểu. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Văn phòng và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo, kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả trong toàn Đảng bộ Khối.

TH

 

.
.
.
.