.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 7/2019

Thứ Tư, 24/07/2019|14:26

Chiều ngày 23/7/2019, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 7/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào nội dung các Tờ trình: về việc thành lập Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; về việc kiện toàn Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020; về việc đề nghị chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn Bảo Việt, nhiệm kỳ 2015 – 2020; về việc phê duyệt kết quả bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025; về nhân sự đề nghị bổ nhệm giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam; về việc bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; về việc thành lập đảng bộ cơ sở và thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở; về việc Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII trong Đảng bộ Khối; Báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; Tờ trình về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ.

Cũng tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vũ Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và đồng chí Hồ Minh Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

TH

 

.
.
.
.