.
.

Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 04/11/2019|08:58

Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 và chương trình công tác năm 2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chiều ngày 31/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 18, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019 của Đảng bộ Khối và thực hiện các nội dung theo thẩm quyền.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Văn Châu – Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối và đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính, Ban Tổ chức và Văn phòng Trung ương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Công Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thực hiện quy trình công tác cán bộ, Hội nghị thảo luận và giới thiệu bổ sung nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2015 – 2020 (bước 5); Thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 của Đảng bộ Khối; Thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Bổ sung Thành viên Tiểu ban Nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng; Chia tay các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nghỉ hưu theo chế độ.

Trên cơ sở Đề án nhân sự BCH, BTV Đảng ủy Khối đã thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và kết quả biểu quyết của BTV, BCH Đảng bộ Khối về việc điều chỉnh cơ cấu BTV, phân bổ số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ Khối để bổ sung cán bộ trẻ, cán bộ nữ Cơ quan Đảng ủy Khối vào BCH; Đảng ủy Khối đã triển khai quy trình từ bước 1 đến bước 4 để xem xét, trao đổi, thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất về tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng nhân sự bổ sung Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời BCH, BTV và các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng ủy Khối đã ghi phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung vào các chức danh. Danh sách nhân sự giới thiệu bổ sung Phó Bí thư, Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối đưa ra lấy ý kiến tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối là kết quả giới thiệu tại bước 2 (Hội nghị BCH), bước 3 (Hội nghị BTV), bước 4 (Hội nghị Cán bộ chủ chốt). Qua giới thiệu các đồng chí có tên trong danh sách đều được tín nhiệm cao; là cán bộ có phẩm chất, năng lực, trình độ, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện để kiện toàn vào các chức danh theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Khối; dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/ĐUK, ngày 08/4/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo nghị quyết công tác năm, đã đạt được những kết quả tích cực. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao, các mặt công tác xây dựng đảng được triển khai toàn diện, đúng quy định. Đã có 31/31 đơn vị triển khai thực hiện việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, trong đó đã có 12 đơn vị hợp nhất và đã đi vào hoạt động; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và kiện toàn cấp ủy, cán bộ chủ chốt của các doanh nghiệp, đơn vị ở các vị trí khuyết thiếu cơ bản đã được thực hiện kịp thời, đúng quy trình quy định. Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện khá toàn diện và được thực hiện thường xuyên đúng quy trình, quy định, qua đó góp phần tăng cường và giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong toàn đảng bộ.

Các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối đều có sự tăng trưởng tốt, tổng doanh thu tăng 7,94%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 10,2% và nộp ngân sách tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2018. Công tác sắp xếp, thoái vốn, cổ phần cơ cấu lại doanh nghiệp được đẩy mạnh, theo sát tiến độ được phê duyệt; việc kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ và các quy chế quản trị nội bộ sau khi sắp xếp lại doanh nghiệp được thực hiện kịp thời.

Về dự thảo Báo cáo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đề cương sơ bộ được xây dựng trên cơ sở kế thừa Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ I và II; sự chỉ đạo của Trung ương về tăng cường công tác xây dựng Đảng và thực tiễn quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; được các thành viên Tổ Biên tập tham gia xây dựng, nghiên cứu và tiếp thu ý kiến các thành viên Tiểu ban Văn kiện và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, Trung ương đã ban hành một số văn bản quan trọng: Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các đại biểu kịp thời tổ chức quán triệt, chỉ đạo thực hiện, cụ thể hóa các nội dung quan trọng của Trung ương và Đảng ủy Khối; khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp uỷ, triển khai chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung các văn kiện, phương án nhân sự và các điều kiện tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những nội dung thảo luận và cho ý kiến vào các văn bản tại hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Khối và thành viên Tổ Biên tập của Tiểu ban Văn kiện tiếp thu và sớm hoàn thiện các dự thảo báo cáo và đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Công Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tiến hành bỏ phiểu kín trong bước 5 công tác cán bộ.

Kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng hoa chia tay 02 đồng chí: Trần Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Trịnh Ngọc Khánh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, mới nhận Quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ.

TH

.
.
.
.