.
.

Hội nghị triển khai quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chủ Nhật, 15/12/2019|13:22

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối về một số nội dung Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư, cán bộ văn phòng, tổ chức các đảng ủy trực thuộc; các thành viên trong Tổ chỉ đạo Đại hội của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 19-HD/BTCTW, ngày 12/9/2019 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUK, ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về một số nội dung đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; trao đổi, thảo luận và giải đáp một số vấn đề liên quan.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 81-KH/ĐUK, ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn một số nội dung về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III. Qua Hội nghị này, các đảng ủy trực thuộc cần lựa chọn hình thức tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt các văn bản của Trung ương và Đảng ủy Khối cũng như của cấp mình về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng phù hợp với tình hình, đặc điểm, điều kiện và yêu cầu cụ thể của đảng bộ.

Đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai các quy định, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Khối.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối yêu cầu, các đảng ủy trực thuộc sau Hội nghị này lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai, quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các phụ lục kèm theo; Quy chế bầu cử trong Đảng; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 55-KL/TW ngày 15/8/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ; Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch 81 và Hướng dẫn này của Đảng ủy Khối để đảm bảo chuẩn bị tốt đại hội đảng bộ các cấp; xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội của cấp mình và các nội dung liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng giải quyết dứt điểm những vấn đề được dư luận cán bộ, đảng viên và người lao động quan tâm. Căn cứ tình hình thực tế để chỉ đạo lấy thêm ý kiến thẩm tra, xác minh của các cơ quan chức năng liên quan, trên cơ sở đó xem xét kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện đối với từng trường hợp nhân sự cụ thể trước khi quyết định, hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định giới thiệu ứng cử cấp ủy khóa mới.

Bên cạnh đó, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối cần lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng của doanh nghiệp, đơn vị và các hình thức phù hợp, hiệu quả khác.

Quang cảnh Hội nghị.
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối trao đổi và giải đáp một số vấn đề liên quan tại Hội nghị.

P.V

.
.
.
.