.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Sáu, 17/01/2020|18:55

Ngày 15/1/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Đ/cNguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí bí thư, phó bí thư; chủ tịch HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu khai mạc Hội nghị.

Năm 2019, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các mặt công tác xây dựng đảng được triển khai toàn diện, đúng quy định. Công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương có nhiều đổi mới, được tổ chức chặt chẽ, chu đáo, mở rộng đối tượng, phù hợp với tình hình cụ thể các doanh nghiệp.

Đảng ủy Khối phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả với ban cán sự các bộ ngành liên quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc tích cực triển khai và đạt kết quả tốt trong việc kiện toàn cán bộ chủ chốt cấp ủy và cán bộ chủ chốt doanh nghiệp tại những đơn vị còn khuyết, thiếu; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kiện toàn cấp ủy, thường trực cấp ủy được thực hiện kịp thời đúng quy trình, quy định, chủ động chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đ/c Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối báo cáo kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo Bộ Chính trị về sửa đổi, bổ sung Quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; chỉ đạo triển khai có hiệu quả việc hợp nhất cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo đúng Quy định của Trung ương.

Việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý đã được thực hiện kịp thời và nghiêm túc; công tác đào tạo, bồi dưỡng trong toàn Đảng bộ Khối được quan tâm chỉ đạo, lần đầu tiên tổ chức lớp bồi dưỡng dự nguồn cho 90 đồng chí thuộc diện quy hoạch Ủy viên BCH Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của công nhân viên chức và người lao động.

Đ/c Lê Văn Châu trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trình bày tóm tắt dự thảo Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cơ bản các chỉ tiêu kinh doanh toàn Khối đều có sự tăng trưởng tốt, tổng doanh thu tăng 6,1%, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 3,7%, đóng góp quan trọng vào nguồn thu ngân sách quốc gia; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt vai trò tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; tiếp tục đi đầu thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; đảm bảo việc làm ổn định, duy trì và nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn 06 đảng bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” để xét tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và biểu dương những kết quả và đóng góp quan trọng của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, sự nỗ lực vượt khó của các tập thể, cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả, thực chất các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đảng ủy trực thuộc trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, gắn kết quả triển khai với công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, công tác thi đua và khen thưởng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh Đảng ủy Khối việc chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với gữi vững nguyên tắc, kỷ cương của đảng trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, chuẩn bị các điều kiện, đặc biệt là công tác nhân sự cấp ủy ở cơ sở để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội địa biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình yêu cầu các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các tập đoàn, tổng công ty quyết liệt thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp theo tinh thần nghị quyết số 12-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5, khóa XII “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu của giai đoạn 2016-2020” của Thủ tướng Chính phủ. Tập trung thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án, công trình đầu tư nhà nước; tiếp tục xử lý có hiệu quả, dứt điểm các dự án kém hiệu quả, thua lỗ.

đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối 06 đảng bộ được nhận bằng khen đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm trao tặng Bằng khen 06 đảng bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Bình để triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham luận, đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020 của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối; thống nhất dự thảo mục tiêu, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020, thông qua Nghị quyết công tác năm 2020 của Đảng bộ Khối.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

PV

.
.
.
.