.
.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ Nhật, 01/03/2020|21:17

Ngày 28/2, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội thảo Đề án “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”, do TS. Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm chủ nhiệm Đề án.

Tham dự Hội thảo, có đại diện lãnh đạo Hội đồng Khoa học các ban Đảng Trung ương; Viện Xây dựng Đảng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Kinh tế Trung ương; các ban, đơn vị của  Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đảng ủy trực thuộc.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Đề án nhấn mạnh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và các nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII đã tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, doanh nghiệp Nhà nước là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đánh giá kết quả hoạt động của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước có bước đổi mới, theo hướng phù hợp hơn với sự thay đổi về cơ cấu sở hữu và cơ chế hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Nhiều tổ chức Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước đã xây dựng cơ chế phối hợp giữa cấp ủy với HĐTV/HĐQT và ban điều hành; ban hành các quy định, quy trình công tác để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, đồng thời tăng cường tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; tập trung lãnh đạo xây dựng và tổ chức thực hiện nhiều nghị quyết, chỉ thị về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội. Tuy nhiên, hoạt động của tổ chức đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn có mặt hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp. Mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước chậm hoàn thiện, quy định chưa thống nhất, xuyên suốt; công tác phối hợp lãnh đạo giữa cấp ủy, tổ chưc đảng trong doanh nghiệp Nhà nước với cấp ủy địa phương có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng tại doanh nghiệp Nhà nước còn hạn chế, nhiều vụ việc vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời; một số tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp Nhà nước hoạt động chưa hiệu quả, chưa bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động trong quá trình đổi mới và cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước.

Theo đồng chí Hoàng Giang, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, sau hơn 12 năm hoạt động, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã vượt qua những khó khăn, thách thức, thực hiện và hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối được nâng cao; Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quán triệt và chấp hành nghiêm túc trong Đảng bộ Khối; đồng thời được đổi mới phù hợp với điều kiện công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong doanh nghiệp theo đúng các nội dung Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, qua đó nâng cao vị trí, vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, có ý nghĩa quyết định đến kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Việc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của các đảng ủy trực thuộc cơ bản đạt yêu cầu đề ra, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn và tăng trưởng mạnh, các doanh nghiệp trong Khối giữ vững vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, là công cụ để Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Đề án báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.
Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ nhiệm Đề án báo cáo đề dẫn tại Hội thảo.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận, góp ý cho Đề án có thêm thông tin sớm hoàn thiện báo cáo tổng hợp trình Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng ủy Khối. Các tham luận đã đề cập và làm rõ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, đồng thời khuyến nghị các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Những ý kiến tham luận tại Hội thảo là tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực trạng và giải pháp đổi mới mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp; giải pháp để nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, thực hiện có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp trong điều kiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo nội dung Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đây là những nội dung nghiên cứu hết sức công phu, thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, mang tính khoa học và thực tiễn.

Hội thảo cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần quán triệt sâu sắc hơn Nghị quyết số 12-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

P.V

.
.
.
.