.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20

Thứ Ba, 19/05/2020|17:57

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Diễn văn ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, chăm lo cho dân tộc Việt Nam của Bác Hồ, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất của thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta. Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một nước độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dâng hương tại Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối dâng hương tại Lễ kỷ niệm 
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng ủy Khối đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đảng bộ trực thuộc cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối. Đặc biệt, nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, triển khai đồng bộ và hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra về công tác xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng ngày càng hiệu quả; tổ chức nhiều phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội… Hầu hết các doanh nghiệp trong Khối hoạt động sản xuất kinh doanh đều có hiệu quả cao, thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia.

Trong Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thể hiện quyết tâm của Đảng bộ Khối, tiếp tục đi theo con đường vẻ vang mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã vạch ra và yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối cần tiếp tục phát huy truyền thống, chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả, thật sự đi vào chiều sâu. Phải gắn chặt việc học tập và làm theo Bác với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, phải thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối về trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Rà soát, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý và công nhân lao động phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị gắn với xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng quan tâm xây dựng, bồi dưỡng và kịp thời xét chọn để tuyên dương các mô hình điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, những gương người tốt, việc tốt, nhất là thế hệ trẻ, đối tượng là công nhân, những người trực tiếp lao động sản xuất, có thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng các mô hình nhằm tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng bộ và toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hằng năm.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đọc diễn văn 
ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng, chăm lo cho dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương tập trung chỉ đạo làm thật tốt công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Qua đó tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong đảng bộ phải xác định đại hội là dịp để chỉnh đốn đội ngũ, siết chặt kỷ cương, nâng cao bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dân chủ, sáng tạo và trách nhiệm để tham gia có hiệu quả vào các nghị quyết của Đại hội.

Kết thúc bài phát biểu, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu là sự bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao trời biển của Người, với non sông, đất nước và dân tộc Việt Nam. Cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đoàn kết, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, phát triển vững chắc, phát huy tốt vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trước đó, các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã dâng hương tại phòng Truyền thống. Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

* Cùng ngày, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20.

Chủ trì Hội nghị, có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang.

Đến dự có đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 20, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện công tác cán bộ của Đảng bộ Khối; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Đồng chí lưu ý, có thể khẳng định hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị và thực hiện công tác nhân sự, bầu ra các cơ quan lãnh đạo của tổ chức Đảng. Hai nội dung này liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt, đặc biệt việc chuẩn bị nhân sự Đại hội có vị trí, ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của Đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội. Trên cơ sở Báo cáo hiện trạng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị và thường trực các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tiểu ban Nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối đã xây dựng Dự thảo Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự thảo đã tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại phiên họp Ban Thường vụ tháng 4, tháng 5/2020.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Dự thảo Đề án được nghiên cứu, xây dựng theo đúng Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế thừa phương pháp phân bổ đại biểu của Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Số lượng phân bổ đại biểu dựa trên 03 tiêu chí: Tiêu chí về đầu mối tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối;  Tiêu chí số lượng đảng viên; Tiêu chí về vị trí của Đảng bộ trực thuộc để có số lượng hợp lý, tiêu biểu cho trí tuệ của toàn Đảng bộ Khối, bảo đảm thành công của Đại hội.

Đồng chí đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các Dự thảo Đề án, thảo luận, phân tích và cho ý kiến giúp Tiểu ban Nhân sự hoàn chỉnh, đáp ứng mục tiêu xây dựng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, có cơ cấu hợp lý, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, ý chí chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm minh; quy tụ được đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ Khối; có uy tín, năng lực lãnh đạo Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu tham dự Hội nghị bỏ phiếu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết: Vừa qua (ngày 23/4), Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc về tình hình, nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, ổn định phát triển kinh tế - xã hội và một số nội dung quan trọng khác, trong đó có công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng về "Một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng".

Tiếp thu tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm quán triệt một số nội dung về công tác nhân sự cấp ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong Đảng bộ Khối. Đồng chí cho rằng, công tác nhân sự Đại hội trong Đảng bộ Khối cần có đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo doanh nghiệp. Ban Chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ tới phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị, trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng bộ, doanh nghiệp, đơn vị. Đây là đội ngũ cán bộ cấp cao, nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển của doanh nghiệp trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo, đòi hỏi mỗi cán bộ phải thật sự vững vàng, có đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ, có uy tín cao để lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng; xử lý kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phát sinh tại doanh nghiệp. Vì vậy, cấp ủy khóa mới phải có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn đảng bộ về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với cán bộ, công nhân viên, người lao động; có đủ uy tín quy tụ được cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Bí thư cho đồng chí Phạm Đức Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW trao Quyết định chỉ định tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ban Bí thư cho đồng chí Phạm Đức Long - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, phụ trách HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.

Việc chuẩn bị nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ phải căn cứ vào tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy viên theo quy định, để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với doanh nghiệp; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển; chú trọng cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học kỹ thuật trong cấp ủy; tăng cường số lượng cấp ủy viên ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu. Việc giới thiệu nhân sự, nói chung phải trên cơ sở quy hoạch; giữ vững nguyên tắc, thực hiện nghiêm quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ; phát huy trí tuệ và đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy, trước hết là người đứng đầu cấp ủy trong việc giới thiệu nhân sự; đồng thời phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trong đánh giá, giới thiệu, lựa chọn nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ tới.

Với các nội dung đưa ra thảo luận, Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp thẳng thắn, quý báu, mang tính xây dựng nhằm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong toàn Đảng bộ Khối thời gian tới. Đồng chí đề nghị Văn phòng, các ban xây dựng Đảng và các Tiểu ban của Đại hội Đảng bộ Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản, để ban hành và triển khai thực hiện.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị.
Các đại biểu tham gia thảo luận, góp ý tại Hội nghị.

 P.V

.
.
.
.