.
.

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Đảng ủy Khối DNTW

Thứ Hai, 17/08/2020|11:08

Chiều ngày 13/8, tại Hà Nội, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị, hiện có 35 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 33 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng và 02 đảng bộ cơ quan với 1.107 tổ chức cơ sở đảng, 5.592 chi bộ trực thuộc, hơn 82.000 đảng viên. Các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp cả nước và có một số tổ chức đảng ở nước ngoài. Đảng ủy Khối là cấp ủy trực thuộc Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng ủy doanh nghiệp, đơn vị trong Khối. Đảng ủy Khối không có chính quyền cùng cấp, chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và quyết định công tác cán bộ cấp ủy, nhưng không quyết định chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối.

Theo quy định phân cấp quản lý cán bộ trong Đảng bộ Khối, các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý gồm: Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; Trưởng ban, phó trưởng ban và tương đương của Đảng ủy Khối; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Khối; Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; Ủy viên BCH, ủy viên BTV, bí thư, phó bí thư đảng ủy, ủy viên UBKT, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; chủ tịch HĐTV/HĐQT, thành viên HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc doanh nghiệp trong Khối và đồng thời là người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, sinh hoạt đảng tại tổ chức đảng của doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối; phó tổng giám đốc doanh nghiệp sinh hoạt đảng tại tổ chức đảng của doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối.

Báo cáo với Đoàn giám sát, ngay khi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định, kết luận về công tác cán bộ, Đảng ủy Khối đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối; tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan của Đảng ủy Khối. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, sau đợt tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chấn chỉnh kịp thời và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ.

Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý cho phù hợp với quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Lãnh đạo HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc doanh nghiệp ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác cán bộ theo quy định của Đảng đồng bộ với các văn bản pháp luật, các hướng dẫn của bộ, ngành.

Nhiều cấp ủy đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, đề ra những giải pháp để thực hiện. Việc ban hành kịp thời và tương đối đầy đủ các quy chế, quy định về công tác cán bộ giúp cấp ủy doanh nghiệp trực thuộc phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ trong doanh nghiệp; khắc phục tình trạng lúng túng, không rõ trách nhiệm trong công tác cán bộ tại doanh nghiệp.

Vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng trong công tác cán bộ tại doanh nghiệp được bảo đảm; việc triển khai thực hiện, phương pháp, cách làm trong các khâu công tác cán bộ có sự đổi mới, ngày càng chặt chẽ, chất lượng công tác cán bộ được nâng lên. Việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị và đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên được thường xuyên quan tâm, làm cơ sở để xây dựng đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức; quy hoạch cán bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Kết luận một số nội dung của Đoàn giám sát, đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tình hình thực tiễn và bước đầu có đổi mới, sáng tạo. Đồng chí Hà Ban yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, cụ thể hóa, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế về công tác cán bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu xây dựng và triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, quản lý đồng bộ, thống nhất cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Cải tiến việc lưu trữ, cập nhật, xây dựng danh mục hồ sơ cán bộ để từ đó khai thác, sử dụng khoa học, đồng bộ, hiệu quả.

P.V

.
.
.
.