.
.

Khảo sát việc thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

Thứ Ba, 04/05/2021|16:25

Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn Khảo sát phát biểu nội dung làm việc.
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn Khảo sát phát biểu tại Hội nghị.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy Khối; thường trực đảng ủy, trưởng cơ quan tham mưu thực hiện công tác tổ chức của một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối.

Báo cáo với Đoàn Khảo sát, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ những đặc thù mô hình tổ chức đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng bộ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc với 1.071 tổ chức cơ sở đảng và 81.752 đảng viên. Đảng ủy Khối đã thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 23 đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã ủy quền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 95 đảng ủy cơ sở. Trong Đảng bộ Khối có 11 đảng bộ toàn ngành, 24 đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ hội sở chính ngân hàng và đảng bộ cơ quan.

Đảng bộ Khối không có chính quyền cùng cấp, có nhiều đảng bộ được tổ chức và hoạt động theo mô hình đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp; mô hình tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội cũng vậy, do đó, vai trò lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy cấp trên đối với doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng gặp khó khăn. Mô hình tổ chức đảng ở một số doanh nghiệp chưa phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, thua lỗ làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đời sống, việc làm của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Nhiều doanh nghiệp trong Khối sau cổ phần hóa có sự thay đổi về cơ cấu sở hữu vốn (vốn nhà nước nắm giữ dưới 50%) đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động rất đa dạng, tính chất phức tạp; phạm vi hoạt động của các đảng bộ thuộc Khối là tổ chức đảng có đặc điểm riêng, nên nhiều văn bản quy đinh, hướng dẫn của Trung ương chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với đặc thù của công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Cùng với công tác phổ biến, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Trung ương, Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành 03 nghị quyết, 03 chỉ thị, 04 kết luận, 13 quy định về việc thực hiện  các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng trong đó có nội dung Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW và quán triệt, triển khai trong đảng bộ. Nhiều cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt đến đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ, đồng thời trao đổi, hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác xây dựng đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Từ thực tiễn kết quả thi hành Điều lệ Đảng, tại Hội nghị, các đại biểu đã phản ánh, đề xuất một số nội dung liên quan đến các quy định về nguyên tắc tổ chức và hệ thống tổ chức của Đảng; về đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp; việc lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp cấp ủy; việc phát, quản lý thẻ đảng viên, hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng; đại biểu ở đại hội đại biểu và đảng viên ở đại hội đảng viên và quy trình tổ chức đại hội…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn Khảo sát ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại biểu, Đoàn Khảo sát sẽ tổng hợp, báo cáo với Ban Bí thư trong thời gian tới.

PV

.
.
.
.