.
.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Thứ Năm, 10/06/2021|21:24

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bằng hình thức trực tuyến tới 28 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí: Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; thành viên Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư phụ trách công tác xây dựng Đảng; Trưởng các cơ quan thực hiện chức năng tham mưu về công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, văn phòng của các đảng ủy trực thuộc.

Cùng dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Lê Đức Thọ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) tại điểm cầu của Ngân hàng.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: 5 năm qua, quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (gọi tắt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), cán bộ, đảng viên và người lao động trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nghiêm túc thực hiện; Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn đến cấp ủy các cấp; các nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được cụ thể hóa bằng việc ban hành Chương trình hành động, kế hoạch, kết luận, hướng dẫn kịp thời và đồng bộ, việc triển khai thực hiện Nghị quyết được đổi mới nên đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và được sự quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn của các ban Đảng, Văn phòng Trung ương, Đảng ủy Khối đã tích cực triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác và hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được nâng cao, Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước được Đảng ủy Khối quán triệt đầy đủ, kịp thời và chấp hành, thực hiện nghiêm túc trong Đảng bộ Khối. Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết TW khóa XII, nhất là Nghị quyết TW4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 5 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước... đã tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên. Công tác chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức Đảng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được triển khai đồng bộ, đúng quy định, có nhiều đổi mới phù hợp với tình hình thực tiễn và bảo đảm công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp. Việc lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của các đảng ủy trực thuộc cơ bản đạt yêu cầu đề ra, vốn và tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp được bảo toàn và tăng trưởng, các doanh nghiệp trong Khối giữ vững vai trò là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, là công cụ để Đảng, Nhà nước thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng uỷ Khối đã chủ động, kịp thời tham mưu và phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp trong Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đảng ủy Khối đã nghiêm túc tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, hoàn thành trong tháng 12/2016; ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 14/12/2016 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII bằng hình thức trực tuyến tại ba điểm cầu với 1160 cán bộ chủ chốt tham dự. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối trực tiếp quán triệt, giới thiệu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. 35/35 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, công đoàn viên và thành viên các tổ chức chính trị - xã hội và hoàn thành trong tháng 01/2017.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kịp thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (số 08-CTr/ĐUK ngày 03/01/2017); xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền hằng năm về các nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ Khối; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đến cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo việc đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Các cấp ủy đảng, cá nhân người đứng đầu, đơn vị trong Đảng bộ Khối đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Việc xây dựng chương trình hành động của cá nhân người đứng đầu các cấp gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao thể hiện sự quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sát hợp nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là tăng cường công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; kịp thời khắc phục những nhận thức lệch lạc, đấu tranh đẩy lùi các quan điểm sai trái, thù địch.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy Khối đã ban hành nhiều văn bản để cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, nội dung văn bản phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc triển khai bằng những đề án, chương trình hành động cụ thể thực hiện tới chi bộ; các cấp ủy thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, cung cấp thông tin chính thống về các vấn đề xã hội quan tâm trong toàn Đảng bộ Khối thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội (thường kỳ, đột xuất), nhất là việc tăng cường đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng tuyên truyền các sự kiện lớn của Đảng, của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương báo cáo 
kết quả 5 năm việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Hằng năm Đảng ủy Khối xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Chỉ đạo đảng viên hằng năm xây dựng và thực hiện nghiêm bản đăng ký rèn luyện tu dưỡng. Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu cấp ủy thực hiện trách nhiệm nêu gương theo quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật, có giải pháp khắc phục đối với tổ chức đảng, đảng viên yếu kém.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã gợi ý kiểm điểm đối với 33 ban thường vụ và đảng ủy cơ sở, 31 cá nhân trực thuộc Đảng ủy Khối; các đảng ủy trực thuộc gợi ý kiểm điểm đối với 195 tập thể, 111 cá nhân. Hầu hết những tập thể, cá nhân đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm kỳ trước, tuy nhiên còn một số tập thể, cá nhân tự nhận thấy đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm nhưng còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Căn cứ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, các văn bản quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và tình hình của Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã cụ thể hoá 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tư chuyển hóa” thành 90 biểu hiện cụ thể để cán bộ, đảng viên đối chiếu, tự xem xét bản thân, trên cơ sở đó xây dựng báo cáo kiểm điểm của cá nhân, kiểm điểm trước chi bộ và tập thể lãnh đạo quản lý. Tổ chức nghiên cứu học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII bằng hình thức tập trung và trực tuyến, thường xuyên có 96 - 98% cán bộ, đảng viên tham gia; học tập, quán triệt và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã đạt được một số kết quả quan trọng, rõ nét.

Điểm cầu trực tuyến tại Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các cấp ủy đảng chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền quan trọng. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa. Các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử (3 báo, 23 tạp chí và hơn 100 trang web, bản tin nội bộ) của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của doanh nghiệp, là diễn đàn để các doanh nghiệp trao đổi về nghiệp vụ, kiến thức, kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. Các đảng ủy trực thuộc đã phối hợp tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng đối với hơn 14 nghìn đồng chí, 200 nghìn lượt cán bộ, đảng viên, người lao động đã được bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức kinh tế - xã hội và các kỹ năng mềm về an toàn lao động, bảo vệ môi trường, văn hóa doanh nghiệp; trên 20 nghìn lượt cán bộ được tham gia học tập, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ. Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 8 hội nghị trực tuyến cập nhật, bổ sung kiến thức cho trên 5.000 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Đảng ủy Khối chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch. Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 14/6/2018 về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”; thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống diễn biến hòa bình trong lĩnh vực tư tưởng văn hóa của Đảng ủy Khối (Ban Chỉ đạo 94), nay là Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (35/35 đảng ủy trực thuộc đã thành lập Ban Chỉ đạo 35); thực hiện tốt công tác tư tưởng góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xác định vị trí, vai trò của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị trong Đảng bộ Khối đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ, công tác quản lý cán bộ đảng viên góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện các đảng ủy trực thuộc đã tham gia thảo luận, làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện và những kết quả đạt được; chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; phân tích những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó tiếp tục bổ sung những nhiệm vụ và giải pháp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại các tổ chức đảng doanh nghiệp, đơn vị thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý trực tiếp vào dự thảo Báo cáo tổng kết và gửi về Đảng ủy Khối; giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII gồm: Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm. Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt của doanh nghiệp đủ phẩm chất, năng lực và trình độ; đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, gắn việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy có hiệu quả vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp.

Tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về công tác tổ chức và cán bộ, trọng tâm là công tác đánh giá, công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý công tác cán bộ trong doanh nghiệp, đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phối hợp chặt chẽ với ban cán sự đảng các bộ, ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập cho các doanh nghiệp trong Khối.

Tăng cường thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có vi phạm; giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng; kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện các chương trình hành động của tập thể, kế hoạch thực hiện của cá nhân trong thực hiện Nghị quyết của Trung ương và của Đảng ủy Khối, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, doanh nghiệp, đơn vị; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông Mobifone.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

P.V

.
.
.
.