.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Chủ Nhật, 04/07/2021|08:40

Ngày 01/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành phiên đột xuất để lấy ý kiến vào danh sách nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và cho ý kiến về việc điều chỉnh bổ sung điều kiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Nguyễn Đức Phong chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các vụ của Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối này là thực hiện bước 3 trong quy trình 4 bước bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối theo Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW, ngày 24/02/2017 của Ban Tổ chức Trung ương, để các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối xem xét, giới thiệu những cán bộ đủ tiêu chuẩn, điều kiện và có triển vọng phát triển đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, chủ động tạo nguồn cán bộ cấp ủy đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Đảng ủy Khối.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Phương án nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đưa ra lấy ý kiến Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần này được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn chung về cán bộ và tiêu chuẩn cấp ủy viên được quy định tại các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trong đó nhấn mạnh về tư tưởng, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực tiễn, trách nhiệm nêu gương của cán bộ; có số lượng và cơ cấu hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và yêu cầu kiện toàn cấp ủy Khối trong năm 2021. 
 
Đồng chí lưu ý, để việc giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, Hội nghị kiên quyết không giới thiệu bổ sung quy hoạch đối với nhân sự không có bản lĩnh chính trị vững vàng, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; không dám đương đầu với những vấn đề phức tạp, khó khăn, nhạy cảm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, trù dập người thẳng thắn, đấu tranh, phê bình. Có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; tư tưởng cục bộ, phe cánh, "lợi ích nhóm”, để xảy ra tình trạng nội bộ mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí lớn ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Không tích cực đổi mới, sáng tạo, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả; nói không đi đôi với làm, không chấp hành hoặc đặt điều kiện khi được điều động, phân công công tác, có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận; không đủ điều kiện sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VPI nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận công khai, dân chủ, minh bạch, trên cơ sở đó biểu quyết về việc điều chỉnh bổ sung điều kiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tại Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguyên tắc tập trung và phát huy dân chủ, Hội nghị cũng đã lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu về việc điều chỉnh bổ sung điều kiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tại Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.
* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thực hiện bước 4 bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã bỏ phiếu giới thiệu nhân sự bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; bỏ phiếu về việc điều chỉnh bổ sung điều kiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tại Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Trên cơ sở kết quả tại các Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và có văn bản báo cáo Ban Tổ chức Trung ương về việc điều chỉnh bổ sung điều kiện giới thiệu nhân sự tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 để làm cơ sở triển khai thực hiện.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày đề án Nhân sự Đảng bộ Khối.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trình bày Đề án nhân sự Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.
P.V
 
.
.
.
.