.
.

Hội nghị báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW và Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư

Thứ Hai, 18/10/2021|09:57

Trong 2 ngày 14-15/10, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kết quả triển khai thực hiện đề án sửa đổi, bổ sung các Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW và Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo một số Vụ thuộc Ban Tổ chức Trung ương.

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo:  ngày 11/4/2007, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đảng bộ Khối khi mới thành lập gồm 31 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng; 02 đảng bộ cơ quan với trên 47.000 đảng viên. Thực hiện quá trình chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng theo các quy định của Trung ương và quyết định của cấp ủy có thẩm quyền, đến ngày 30/9/2021, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính nhà nước và 02 đảng bộ cơ quan.

Về Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ), đồng chí Nguyễn Long Hải báo cáo, qua hơn 11 năm triển khai thực hiện Quy định, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước đã phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngày càng phát triển, vững mạnh. Công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp được coi trọng, chất lượng và hiệu quả ngày càng được nâng lên. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy có sự đổi mới từng bước phù hợp với cơ chế quản lý trong doanh nghiệp thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước tiếp tục được củng cố và nâng cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội.

Đối với Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống, đồng chí Nguyễn Long Hải báo cáo, văn bản quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của một loại hình tổ chức cơ sở đảng đặc thù là đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ. Áp dụng Quy định này, thời gian qua, phần lớn các đảng bộ, chi bộ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, thể hiện được vị trí, vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, tuyên truyền, vận động đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của doanh nghiệp; tham gia lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, các cổ đông và người lao động; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp; công tác xây dựng tổ chức đảng; tham gia thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; duy trì mối quan hệ công tác với hội đòng quản trị (hội đồng thành viên), tổng giám đốc (giám đốc) doanh nghiệp, với các cơ quan quản lý nhà nước, cấp ủy cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương… Sau khi cổ phần hóa, giảm phần vốn nhà nước trong các doanh nghiệp nhà nước trước đây, các đảng bộ, chi bộ trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống tiếp tục khẳng định được vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng tổ chức đảng và tham gia lãnh đạo thực hiện tốt  nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong doanh nghiệp. Đây là sự nỗ lực, trách nhiệm rất lớn của cấp ủy, của cán bộ, đảng viên trong doanh nghiệp, cần tiếp tục phát huy và nhân rộng trong thực tiễn.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện Quy định số 287-QĐ/TW và Quy định số 288-QĐ/TW có những bất cập đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở đối với mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời, từ khi ban hành hai Quy định đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định mới về công tác xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện các Đề án.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo kết quả thực hiện các Đề án.

Đối với Đề án sửa đổi, bố sung Quyết định số 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Long Hải báo cáo, trong những năm qua, Quy chế đã góp phần quan trọng xác định rõ nội dung, phương thức phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, làm rõ trách nhiệm và sự phối hợp công tác khá hiệu quả. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn các cơ quan Trung ương đã thực hiện nghiêm túc Quy chế.

Ban cán sự đảng bộ, ngành thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với Đảng ủy Khối trong công tác tổ chức và cán bộ; trao đổi, cho ý kiến về nhân sự ở các doanh nghiệp khi Đảng ủy Khối xem xét, bổ sung tham gia cấp ủy Khối; trao đổi ý kiến trước khi kiện toàn cấp ủy tại các đảng bộ trong Khối và khi tiến hành quy trình công tác cán bộ tại các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối.

Tham gia ý kiến về việc rà soát, đánh giá tình hình; phối hợp thẩm định nhân sự đề nghị điều động, luân chuyển bổ nhiệm; thẩm định tiêu chuẩn chính trị cán bộ phục vụ rà soát, bổ sung phê duyệt quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo diện Trung ương quản lý… và thông tin với Đảng ủy Khối các kết quả đánh giá, xếp loại người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước. Việc phối hợp, trao đổi thông tin trong quản lý cán bộ cơ bản kịp thời và đẩy đủ thông tin để quyết định quy hoạch, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, giới thiệu cán bộ ứng cử đối với các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quyết định của mỗi bên.

Việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với các cơ quan liên quan về công tác thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện nghiêm túc các quyết định thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác tài chính của doanh nghiệp; trong chấp hành quy định về quản lý tài chính, sử dụng vốn, tài sản, đất đai… tại các doanh nghiệp trong Khối; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, khắc phục những tồn tại, hạn chế được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các kiến nghị kiểm toán. Hằng năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước phối hợp xây dựng kế hoạch kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giám sát phù hợp với hoạt động của các đơn vị trong Khối, hạn chế tối đa việc một doanh nghiệp trong năm vừa có đoàn kiểm toán, vừa có đoàn thanh tra hoặc kiểm tra.

Mặc dù, trong những năm qua đạt được nhiều kết quả quan trọng song đồng thời cũng bộc lộ những hạn chế, vướng mắc. Quy chế ban hành cách đây 12 năm, tình hình thực tiễn và nhiều văn bản của Đảng, Nhà nước đã thay đổi. Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã được thành lập theo Nghị định số 131/2018/NĐ-CP, ngày 29/9/2018 của Chính phủ, hiện là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại 19/36 doanh nghiệp thuộc Khối. Với các ban cán sự đảng bộ, ngành sau khi đã chuyển doanh nghiệp về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy Khối vẫn có quan hệ phối hợp vì bộ, ngành vẫn thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành đối với hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã cho ý kiến chi tiết vào tờ trình, nội dung sửa đổi, bổ sung các Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW và Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư. Việc sửa đổi, bổ sung đáp ứng theo Điều lệ Đảng, Quy định thi hành Điều lệ Đảng, các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng về doanh nghiệp nhà nước, nhất là vị trí, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, các nghị quyết, quy định mới của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực tế tình hình tổ chức, hoạt động của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Thị Mai, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải báo cáo, Đảng ủy Khối sẽ khẩn trương hoàn chỉnh các Đề án sửa đổi bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định 219-QĐ/TW đảm báo đúng tiến độ, trình Ban Bí thư.

P.V

.
.
.
.