.
.

Hội thảo tham gia ý kiến vào các đề án sửa đổi, bổ sung các Quy định, Quyết định của Ban Bí thư

Thứ Tư, 13/10/2021|09:13

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến vào các đề án sửa đổi, bổ sung các Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW và Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí chuyên gia, nhà khoa học là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW và Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc chuẩn bị các Đề án trình Ban Bí thư năm 2021, theo đó đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được giao phụ trách Đề án; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được giao chủ trì, xây dựng 03 Đề án gồm: (1) Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 287-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước (công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ); (2) Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống; (3) Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW, ngày 17/4/2009 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với ban cán sự đảng bộ, ngành và đảng đoàn các cơ quan Trung ương (sau đây gọi tắt là Đề án 287, Đề án 288, Đề án 219).

Phát biểu tại Hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải cho biết, Quy định 287, 288 và Quyết định 219 của Ban Bí thư ban hành đã được hơn 11 năm nhưng chưa được tổng kết, đánh giá. Trong khi đó, từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, quy định mới về công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Chính phủ, nhiều doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa, chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần, một số doanh nghiệp đã thoái hết vốn Nhà nước; Chính phủ đã thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là chủ sở hữu vốn tại các doanh nghiệp nhà nước; thành lập Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước, đây là cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp trong đó Nhà nước sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở xuống. Đây là những nội dung mới về lý luận và thực tiễn hết sức quan trọng, cần được tổng kết, đánh giá và nghiên cứu bổ sung, cập nhật vào các quy định, quyết định mới của Ban Bí thư, nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp, mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, các Đề án 287, 288, 219 có nội dung hết sức quan trọng, liên quan đến các tỉnh ủy, thành ủy, cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước doanh nghiệp, một số ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương,... Để triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng ủy Khối đã có văn bản gửi Ban Cán sự đảng một số bộ, ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đảng đoàn cơ quan Trung ương, một số tỉnh ủy, thành ủy (nơi có nhiều doanh nghiệp trên địa bàn) đề nghị cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập; tham mưu văn bản gửi các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối tổng kết thực hiện Quy định 287, Quy định 288 và báo cáo về Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án; các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn ở Trung ương liên quan cũng đã tổng kết việc thực hiện Quyết định 219 và gửi báo cáo về Ban chỉ đạo xây dựng Đề án. Đến nay đã tổng hợp, xây dựng được các văn bản gồm: dự thảo Báo cáo tổng kết, dự thảo Đề án, Bảng so sánh, Tờ trình và dự thảo Quy định mới thay thế Quy định 287, Quy định 288 và Quyết định 219.

Để có thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương mong muốn nhận được sự quan tâm thảo luận, đóng góp các ý kiến của các đồng chí chuyên gia, nhà khoa học giúp Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục hoàn chỉnh các Đề án, trình Ban Bí thư.

Đồng chí
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Đề dẫn tại Hội thảo, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường cho biết, qua hơn 11 năm triển khai, thực hiện các quy định 287, 288 và quyết định 219 của Ban Bí thư, các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao theo Quy định của Ban Bí thư; phát huy được vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong DNNN tiếp tục được củng cố và nâng cao, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm đối với cộng đồng xã hội; duy trì mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc doanh nghiệp, với cơ quan quản lý nhà nước, với cấp ủy, chính quyền địa phương. Đảng ủy Khối và các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn các cơ quan Trung ương đã thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp công tác ban hành theo Quyết định số 219-QĐ/TW; chủ động xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các bên để lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chức năng, cấp ủy các doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giúp các bên hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong Khối thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng trong doanh nghiệp.

Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Lâm tham gia ý kiến về xây dựng các đề án tại Hội thảo.
Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Ngọc Lâm tham gia ý kiến 
về xây dựng các đề án tại Hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện các quy định 287, 288 và quyết định 219 còn một số hạn chế, vướng mắc trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng; trong công tác phối hợp với HĐQT/HĐTV, tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Việc phối hợp, trao đổi giữa Đảng uỷ Khối và các ban cán sự đảng bộ, ngành, đảng đoàn cơ quan ở Trung ương có nơi, có lúc còn chưa thường xuyên, còn bị động; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa được thường xuyên, kịp thời.

Để khắc phục một số hạn chế, vướng mắc nêu trên, trên cơ sở báo cáo tổng kết hơn 11 năm thực hiện các quy định 287, 288 và quyết định 219 và dự thảo Đề án sửa đổi, bổ sung các quy định, quyết định này, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ hơn về các nội dung dự kiến được Ban Chỉ đạo, Tổ biên tập Đề án đề nghị sửa đổi, bổ sung.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học tham gia ý kiến về Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định 219-QĐ/TW về tên gọi, kết cấu của Quy chế mới; đối tượng, phạm vi điều chỉnh cũng như các nội dung cụ thể như quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước, lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; về công tác tổ chức và cán bộ; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…

Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo.
Nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Văn Tuấn phát biểu tại Hội thảo.

Đối với Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287-QĐ/TW, các ý kiến tại Hội thảo thống nhất cần nhấn mạnh làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác cán bộ. Đảng bộ, chi bộ cơ sở lãnh đạo thông qua ban hành nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, trên cơ sở đó Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, tổng giám đốc cụ thể hóa và triển khai thực hiện trong doanh nghiệp, đảm bảo đúng yêu cầu tại Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII để quy định đầy đủ chức năng lãnh đạo của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Bên cạnh đó, các ý kiến cho rằng, để khắc phục vướng mắc, hạn chế Quy định 288-QĐ/TW, ngoài các nội dung sửa đổi, bổ sung theo các quy định mới của Đảng, đó là về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng doanh nghiệp, tổ chức đảng vững mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Các chuyên gia, nhà khoa học đề nghị bổ sung, làm rõ hơn việc các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp chủ động xây dựng Quy chế làm việc của cấp ủy; Quy chế phối hợp công tác với HĐTV/HĐQT, chủ tịch, tổng giám đốc (giám đốc) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ;…

Kết luận Hội thảo, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải ghi nhận và cảm ơn các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học đã tập trung vào các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; tham gia trực tiếp vào nội dung sửa đổi bổ sung các Quy định 287-QĐ/TW, Quy định 288-QĐ/TW, Quyết định 219-QĐ/TW của Ban Bí thư. Sau Hội thảo, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn chỉnh các Đề án được giao, sớm trình Ban Bí thư./.

Một số hình ảnh phát biểu của các chuyên gia, nhà khoa học, nguyên lãnh đạo cấp Vụ của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Hội thảo.

 

 

 

 

P.V

.
.
.
.