.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy

Thứ Hai, 08/11/2021|23:36

Ngày 8/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy cho biết, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy hiện có 35 tổ chức cơ sở đảng với 1.761 đảng viên. Trong 10 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền các gương điển hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng và ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo quản lý trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc về công tác quy hoạch cấp ủy, công tác nhân sự tham gia quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy tổ chức, kiện toàn cán bộ cấp ủy, cán bộ quản lý được thực hiện kịp thời và đúng quy định. Đảng ủy cũng kịp thời nắm bắt sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên để triển khai thực hiện các nội dung công việc phù hợp với tình hình chung của Tổng công ty.Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành quy chế về công tác cán bộ tại Tổng công ty, Công ty mẹ, các đơn vị thành viên và các tổ chức cơ sở đảng; ban hành Nghị quyết về phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025; ban hành quy chế làm việc giữa Đảng ủy - Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc.

10 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Tổng công ty đã kết nạp 37 đảng viên, công nhận 17 đảng viên chính thức và chuyển sinh hoạt đảng cho 82 đảng viên theo quy định.

Về công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy các cấp đã kiểm tra đối với 10 tổ chức đảng và 94 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty kiểm tra 02 cấp ủy và 04 đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc; cấp ủy cơ sở kiểm tra 8 tổ chức đảng, 18 đảng viên; chi bộ trực thuộc kiểm tra 72 đảng viên. Kết quả kiểm tra, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Thực hiện sự phân công của cấp ủy, các đồng chí cấp ủy viên các cấp đã chủ động thực hiện việc giám sát tổ chức đảng và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; tăng cường nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo công tác xây dựng và ban hành nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2021, các chương trình công tác năm 2021. Về giám sát chuyên đề, trong 10 tháng, cấp ủy các cấp đã giám sát đối với 10 tổ chức đảng và 223 đảng viên, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty giám sát đối với 02 cấp ủy và 04 đảng viên là Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy trực thuộc; cấp ủy cơ sở giám sát 16 chi bộ trực thuộc, 122 đảng viên; chi bộ trực thuộc giám sát 97 đảng viên. Kết quả giám sát, các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, không có trường hợp nào phải chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2021.
Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2021.

Trong công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, Đảng ủy Tổng công ty quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 290-QĐ/TWngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị về“Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”. Phát huy quyền làm chủ của người lao động (NLĐ), Đảng ủy Tổng công ty luôn động viên và tạo điều kiện cho NLĐ tham gia quản lý doanh nghiệp, tham gia đóng góp ý kiến vào các quy chế, quy định, kế hoạch SXKD, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho NLĐ. Theo dõi nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của người lao động, đoàn viên Công đoàn, đoàn thanh niên.

Công tác Đoàn và Phong trào Thanh niên 10 tháng đầu năm đã đạt được một số kết quả. Các phong trào Đoàn luôn gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và các đơn vị, cụ thể: Đăng ký thi đua đảm nhận 04 công trình thanh niên cấp Đoàn Khối, 06 công trình cấp Tổng công ty làm lợi hơn 300 trăm triệu đồng và hơn 58 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở. Đang thực hiện tiếp 2 công trình thanh niên cấp Đoàn Tổng Công ty và cấp Đoàn Khối DNTW; Phong trào sáng tạo trẻ do Trung ương Đoàn phát động: 9 tháng đầu năm, thực hiện được 665/800 ý tưởng sáng tạo, đạt 83% kế hoạch năm.

Việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy cũng nêu rõ, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tình hình thị trường vận tải biển, đóng tàu và dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xúc tiến, đàm phán các đơn hàng đóng mới, nhưng số sản phẩm bàn giao trong 10 tháng đầu năm ước đạt được là 40/80 bằng 50% so với kế hoạch; tổng giá trị sản xuất ước đạt 2.100 tỷ đồng bằng 80,4% so với kế hoạch; tổng doanh thu ước đạt 1.570 tỷ đồng bằng 67,5% so với kế hoạch.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy trong năm 2021. Tuy nhiên, sau một thời gian nỗ lực thực hiện tái cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, tác động của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác xúc tiến, đàm phán các đơn hàng cũng như thị trường vận tải biển - đóng tàu trong những tháng đầu năm,...

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng chí Hồ Xuân Trường cho rằng, Đảng uỷ Tổng công ty cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu, tìm mọi biện pháp duy trì sản xuất để đi lên một cách căn bản, thực chất. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra đối với ngành công nghiệp đóng tàu hiện nay. Muốn vậy, trước hết phải ra sức chăm lo, nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021, đồng chí Hồ Xuân Trường yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy tiếp tục lãnh đạo tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nghị quyết Đảng bộ Tổng công ty; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; giữ gìn tài sản, thương hiệu của ngành đóng tàu Việt Nam. Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, đặc biệt là Bộ chủ quản; thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về kết quả thực hiện Đề án tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp.

Đồng chí cũng đề nghị các ban, đơn vị của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tích cực nắm bắt, trao đổi, tiếp cận thông tin và kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh các đại biểu trao đổi tại buổi làm việc:

P.V

.
Các bài viết khác:
.
.
.