.
.

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị

Thứ Ba, 14/12/2021|09:22

Ngày 13/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường.

Tham dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức, cán bộ Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó Bí thư các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí trưởng ban hợp nhất thực hiện chức năng tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ của các đảng bộ trực thuộc, dự tại điểm cầu trung tâm và 02 điểm cầu kết nối tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các điểm cầu của các đảng ủy trực thuộc Khối.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị là mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ rất quan trọng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng; đồng thời phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, tiến hành đồng bộ với đổi mới các mặt của công tác xây dựng Đảng. Vì vậy trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, đồng bộ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết, trọng tâm là về công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, về đổi mới phong cách, lề lối làm việc; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; thực hành dân chủ rộng rãi gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng để giáo dục, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tiếp tục nâng cao nhận thức, thống nhất trong hành động, phát huy tính tiền phong gương mẫu; tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt doanh nghiệp. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị-xã hội trong Đảng bộ Khối đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định và nâng cao, đóng góp quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp. Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhằm đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đề xuất, kiến nghị với Trung ương nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, thiết thực phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bầy tóm tắt báo cáo tại Hội nghị .
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bầy tóm tắt báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, sau khi Trung ương ban hành Nghị quyết Trung ương 5 khóa X, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời xây dựng Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 14/11/2007 để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; tổ chức hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối đến các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt các đảng ủy trực thuộc trong Đảng bộ; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Chương trình hành động của Đảng ủy Khối đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đảng ủy trực thuộc đã cụ thể hóa, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, kết luận, kế hoạch của Trung ương và Đảng ủy Khối về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị sát với thực tiễn của doanh nghiệp. Định kỳ hàng năm và khi tổng kết nhiệm kỳ đại hội đảng các cấp, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã đánh giá kết quả việc thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và xây dựng tổ chức bộ máy, những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện.

Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của các cấp ủy trong Đảng bộ Khối có nhiều chuyển biến tích cực, đa dạng về hình thức, đẩy mạnh tổ chức các hội nghị trực tuyến đã tiết kiệm được thời gian, kinh phí, tạo thuận lợi trong việc cung cấp thông tin, thống nhất nhận thức trong toàn Đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt trên 97%. Các cấp ủy đã gắn học tập Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy Khối đã đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X và các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm.

Qua hơn 14 năm thành lập, với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện của các ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối đã vượt qua các khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; triển khai toàn diện, đồng bộ, các mặt của công tác xây dựng Đảng và từng bước đi vào nền nếp; đã có nhiều đề xuất đổi mới, sáng tạo, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm, trọng điểm, ban hành các nghị quyết chuyên đề với những vấn đề cốt yếu, phù hợp với đặc thù của Đảng bộ Khối để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Phương thức lãnh đạo có nhiều đổi mới, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề đang vướng mắc, mới nảy sinh từ thực tiễn, đổi mới phương thức bằng việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác, quy chế phối hợp với các Ban cán sự đảng của bộ, ngành, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương; lãnh đạo thông qua tổ chức đảng, đảng viên và sự nêu gương của lãnh đạo và cấp ủy viên; lãnh đạo thông qua công tác tổ chức, cán bộ; thông qua các tổ chức chính trị - xã hội và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc Khối được nâng cao, việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh cơ bản đạt yêu cầu đề ra, vốn nhà nước tại doanh nghiệp được bảo toàn và tăng trưởng, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách, góp phần bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đảng ủy Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc kiện toàn tổ chức đảng, bộ máy tham mưu giúp việc của cấp ủy, nâng cấp một số đảng bộ cơ sở thành đảng bộ cấp trên cơ sở; thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở, ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho một số đảng ủy cơ sở đủ điều kiện, góp phần khắc phục hạn chế mô hình "đảng bộ cơ sở trong đảng bộ cơ sở", từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.
Điểm cầu tại Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Điểm cầu tại Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng ủy Khối đã thực hiện nghiêm việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Bình quân hằng năm có khoảng 21,92% tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 66,61% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 10,53% hoàn thành nhiệm vụ; 0,93% không hoàn thành nhiệm vụ; khoảng 15,4% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 78% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 6% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ và 0,6% đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.Đảng ủy Khối đã tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án về mô hình đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước, chỉ đạo kiện toàn sắp xếp các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng công tác cán bộ. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã xây dựng triển khai thực hiện nghiêm túc chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương; ban hành Kết luận về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan có chức năng tham mưu công tác xây dựng Đảng. Thực hiện Quy định số 69 QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn 17-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối đã ban hành Thông báo kết luận (số 142-TB/ĐUK, ngày 06/3/2019), theo đó hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thực hiện công tác kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo và văn phòng. Về chức năng, nhiệm vụ, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy cấp trên cơ sở theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư; các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 287-QĐ/TW; các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định số 288-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bố trí đồng chí Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐTV/HĐQT hoặc tổng giám đốc doanh nghiệp; cấp ủy viên được phân công đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp; không bố trí, phần công các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong doanh nghiệp nếu không phải là cấp ủy viên cấp trên hoặc cùng cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng giới thiệu đảng viên có đủ năng lực, phẩm chất, điều kiện tham gia ban chấp hành các tổ chức đoàn thể, duy trì mối quan hệ công tác thường xuyên giữa cấp ủy và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của từng đoàn thể, lãnh đạo các đoàn thể thực hiện chủ trương, nghị quyết của cấp ủy.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giai đoạn 2007-2020 các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tổ chức 181 lớp tập huấn cho 14.708 đồng chí, trong đó Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 28 lớp tập huấn cho 2.765 đồng chí là cấp ủy viên, cán bộ chuyên trách làm công tác xây dựng đảng. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được các cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo quy định. Thực hiện nghiêm túc việc thẩm định tiêu chuẩn chính trị; thẩm tra, xác minh, kết luận về tiêu chuẩn chính trị của cán bộ trước khi thực hiện quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Từ năm 2007 đến năm 2021, theo phân cấp quản lý, Đảng ủy Khối đã trình cấp có thẩm quyền chuẩn y, kiện toàn, bổ sung 210 Ủy viên Ban Chấp hành, 74 Ủy viên Ban Thường vụ; phê duyệt quy hoạch, bổ sung quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với 450 lượt cán bộ. Kiện toàn cấp ủy của 35/35 đảng bộ trực thuộc đối với 302 lượt cấp ủy (BTV, Bí thư, Phó bí thư); cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công tác đối với 308 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý doan nghiệp (chủ tịch, thành viên HĐTV/HĐQT/HĐQL, tổng giám đốc), quy hoạch 2.602 lượt cán bộ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp các đảng ủy trực thuộc Khối; phê duyệt quy hoạch cấp ủy của 35 đảng bộ trực thuộc cho 2.395 lượt cán bộ. Các đảng ủy trực thuộc đã kiện toàn 2.838 lượt cấp ủy; cho ý kiến về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển công tác đối với 10.790 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp; phê duyệt quy hoạch cấp ủy 32.381 lượt cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý đối với 34.336 lượt cán bộ.

Về công tác kiểm tra, giám sát, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát. Ban hành 01 nghị quyết chuyên đề, 01 chỉ thị, 05 quyết định về quy trình, quy định công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra để thực hiện thống nhất trong Đảng bộ Khối. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành trên 1.243 văn bản, quy chế, quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát. Công tác phòng, chống tham nhũng từng bước có sự chuyển biến tích cực.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc luôn quan tâm công tác tuyên truyền, đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Chú trọng đổi mới phương pháp và hình thức học tập quán triệt nghị quyết thông qua việc tổ chức học trực tuyến, tiết kiệm được thời gian, kinh phí; đồng thời tạo sự thống nhất định hướng, cung cấp thông tin trong toàn Đảng bộ.

Sau mỗi kỳ đại hội, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối xây dựng quy chế làm việc, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương; đồng thời đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập, công tác của cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt doanh nghiệp.

Trong lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn từ 2015-2020 các tổ chức công đoàn, đoàn thanh - niên đã giám sát được 28.978 cán bộ, đảng viên và cán bộ chủ chốt, người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị (trong đó 9.592 cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và 19.386 cán bộ, đảng viên); uy tín của tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và của cán bộ chủ chốt được đề cao; niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với Đảng và công đoàn, đoàn thanh niên, cán bộ làm công tác đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp được nâng lên.

Báo cáo tại Hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân và đề ra những giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, giải pháp đột phá được nhìn nhận: Hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp tinh gọn, phù hợp với đặc điểm DNNN trong điều kiện xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối cần tập trung lãnh đạo việc sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng bộ, kịp thời thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể, tiếp nhận, chuyển giao tổ chức đảng để phù hợp với tổ chức doanh nghiệp và yêu cầu lãnh đạo của cấp ủy, đảm bảo hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Nghiên cứu mô hình tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh trong các DNNN thành hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp đồng bộ, thống nhất với tổ chức đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và của các nghị quyết, quy định của Trung ương, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong DNNN và đảm bảo giữ vững vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với doanh nghiệp và các tổ chức chính trị - xã hội trong DNNN.

Cấp ủy quản lý bằng công nghệ thông tin và lãnh đạo bằng chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, giám sát các chỉ tiêu, hiệu quả sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng. Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của tổ chức đảng và các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư. Đồng thời, đổi mới đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương về tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình trong việc đánh giá cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu cán bộ ứng cử, cho thôi chức, miễn chức đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, góp phần đánh giá đúng và đầy đủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; xác định bài học kinh nghiệm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp đột phá, đề xuất, kiến nghị với Trung ương.

Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo. Dự thảo Báo cáo đã đánh giá được thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X; về những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, xác định những bài học kinh nghiệm, đề ra những giải pháp đột phá và đề xuất, kiến nghị nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương yêu cầu tổ biên tập tiếp thu toàn bộ ý kiến đánh giá, định hướng, góp ý cụ thể, sâu sắc của các đại biểu về bối cảnh đặc thù, những ưu điểm và tồn tại, hạn chế, phương hướng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thời gian tới, thiết thực phục vụ Đề án trình Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

ĐC
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tham luận tại Hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tham luận tại Hội nghị.

 

Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Lê Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham luận tại Hội nghị.

P.V

.
.
.
.