.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ Sáu, 14/01/2022|11:13

Ngày 13/01/2022, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với 25 điểm cầu. Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Anh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; lãnh đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối  phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát trên diện rộng và diễn biến phức tạp, đặc biệt là các tỉnh phía Nam, ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người lao động. Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt, thống nhất, đúng đắn, kịp thời của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự đồng tình của nhân dân trong cả nước, kinh tế nước ta vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trong nước tăng 2,58%, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1,6 triệu tỷ đồng, kinh tế vĩ mô được giữ vững ổn định, cơ bản đạt những cân đối lớn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Về công tác xây dựng Đảng: Trong năm qua, Đảng uỷ Khối và cấp uỷ, tổ chức đảng các cấp đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Đảng uỷ Khối được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình và đặc thù của Đảng bộ Khối. Việc theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên người lao động, dư luận xã hội được các cấp uỷ đảng thực hiện kịp thời và có hiệu quả, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Công tác thông tin, tuyên truyền luôn bám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của Đảng uỷ Khối và các đảng uỷ trực thuộc.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Khối đã có thành tích trong công tác năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng ủy Khối đã có thành tích trong công tác năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng uỷ Khối tổ chức và chỉ đạo các đảng uỷ trực thuộc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và ban hành Chương trình hành động thực hiện các nghị quyết bằng nhiều hình thức thích hợp. Kịp thời tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII của Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tổ chức, triển khai Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021 với hơn 1.100 tác phẩm dự thi. Qua đó, đã tạo sự thống nhất về ý chí và hành động, tích cực thực hiện sáng tạo trong thực tiễn công tác, đời sống, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tập trung xây dựng, ban hành các văn bản về Quy chế làm việc và Chương trình công tác của ban chấp hành, ban thường vụ đảng ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Lãnh đạo tốt công tác tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; tổ chức tốt việc Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, học tập, triển khai chuyên đề toàn khóa Đại hội XIII gắn với các quy định về nêu gương. Tích cực triển khai xây dựng và hoàn thiện các đề án sửa đổi, bổ sung Quy định 287, 288, Quyết định 219 trình Ban Bí thư theo nhiệm vụ được giao năm 2021; tập trung tham mưu hoàn thiện Đề án, Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương trình Bộ Chính trị ban hành. Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy các đảng ủy trực thuộc và quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026. Kịp thời thực hiện công tác kiện toàn, bổ sung cấp uỷ, Ban Thường vụ, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối.

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng như: Tổ chức sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 30/7/2021 của Hội nghị Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 22/02/2008 của Hội nghị Trung ương 6 khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp nhận 03 đảng bộ thuộc Đảng bộ Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về trực thuộc Đảng uỷ Khối. Chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đánh giá, xếp loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên, quản lý năm 2021. Toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp 3.034 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 104,5% kế hoạch.

Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện thường xuyên; các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản thực hiện đúng quy trình, quy định, góp phần giữ vững và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn Đảng bộ. Năm 2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 02 tổ chức đảng, 02 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 03 tổ chức đảng, 03 đảng viên; thi hành kỷ luật 02 trường hợp; các cơ quan tham mưu của Đảng ủy Khối kiểm tra đối với 05 tổ chức đảng. Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.123 tổ chức đảng và 7.843 đảng viên; giám sát chuyên đề 1.146 tổ chức đảng và 6.424 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cấp kiểm tra 723 tổ chức đảng, đảng viên; giám sát 1.061 tổ chức đảng và 2.335 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp chỉ ra và yêu cầu tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện các nhiệm vụ theo các nội dung kiểm tra, giám sát, ngăn chặn vi phạm.

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 03 đồng chí.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 03 đồng chí.

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động. Ban hành Chỉ thị số 03-CT/ĐUK, ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Nguyễn Long Hải nhấn mạnh: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với các đợt giãn cách xã hội liên tiếp đã ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối; Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tích cực tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước, đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh chính của toàn Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, mà không cần điều chỉnh kế hoạch, tăng cao so với năm 2020, góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước; đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị (bao gồm cả các ngân hàng) trong Khối ước đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nộp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch và bằng 96,6% so với năm 2020.

Phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, nhiều doanh nghiệp tích cực đồng hành chung tay cùng Nhà nước và cộng đồng xã hội trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sự phát triển đất nước. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác an sinh xã hội, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021... với tổng số tiền thực hiện trên 2,8 nghìn tỷ đồng, thực hiện Nghị quyết 30a với số tiền 66,25 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương cho 2 tập thể.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen của Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương cho 2 tập thể.

Tham gia ủng hộ, hỗ trợ bằng tiền, hiện vật khác và các sản phẩm, dịch vụ quy đổi thành tiền cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của cả nước là 32.188 tỷ đồng, trong đó ủng hộ Quỹ Vắc-xin với số tiền 3.177 tỷ đồng; hỗ trợ vật tư, thiết bị y tế tại một số cơ sở khám chữa bệnh và Bệnh viện; ủng hộ các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng đã chủ động đề xuất chủ trương, triển khai hỗ trợ giảm phí, giảm giá, giảm lãi suất… và nhiều hoạt động khác để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân khắc phục, giảm bớt những khó khăn do đại dịch gây ra với tổng giá trị ước lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 nên có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả giai đoạn. Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen khi dịch bệnh Covid-19 có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đối với quá trình phục hồi và phát triển kinh tế... Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của cả nước, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nghị quyết đại hội đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Khối.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, học tập, xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2022; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Rà soát, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt đảng. Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025. Chỉ đạo ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, thực hiện đúng phương châm “Giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để lãnh đạo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do cấp có thẩm quyền giao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trong Khối đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối trao tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trong Khối đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021.

Cụ thể, các chỉ tiêu trong năm 2022, về công tác xây dựng Đảng: Tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Khối hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75%; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%; kết nạp 2.800 đảng viên. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị: 100% các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do các cơ quan chủ quản giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận: Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tối đa thiệt hại trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tích cực chung tay cùng cả nước tham gia phòng chống dịch và các chính sách an sinh xã hội với nhiều sáng kiến, việc làm cụ thể, thiết thực, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Chúc mừng, biểu dương các cấp uỷ đảng trong Đảng bộ Khối về những nỗ lực phấn đấu và những kết quả, thành tích lớn đã đạt được trong năm 2021, góp phần quan trọng đưa đất nước ta vượt qua những khó khăn, thách thức nặng nề do đại dịch Covid -19 gây ra, tiếp tục duy trì, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh, năm 2022, dịch bệnh Covid - 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, tiếp tục kéo dài và khó kiểm soát. Kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng trở lại nhưng chưa thực sự vững chắc. Trong nước, kinh tế - xã hội cả nước đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trong bối cảnh tình hình đó, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, các cấp ủy đảng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

Một là, tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp, thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ đầu năm 2022. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của cán bộ, công chức, người lao động trong phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; thực hiện tốt việc ứng phó, kiềm chế, kiểm soát được dịch bệnh, từng bước chuyển sang trạng thái "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19". 

Hai là, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Xây dựng đảng bộ thật sự trong sạch, liêm chính, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Ba là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm. Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, khắc phục tình trạng nể nang trong xử lý các vụ việc. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Bốn là, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, đóng góp chính và chủ yếu trong việc phát triển Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số. Tiếp tục bảo đảm thu nhập, việc làm cho cán bộ, công chức, người lao động; tích cực thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng an ninh. Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 03/6/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Quan tâm hơn nữa đến xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn. 

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược đã được Đại hội XIII của Đảng xác định, bảo đảm ổn định vững chắc hơn, kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ xử lý nhanh, dứt điểm các vướng mắc, tồn tại, điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản xuất kinh doanh. 

Đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tin tưởng, phát huy những thành tựu và kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, Đảng uỷ Khối sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo hơn nữa, liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; các cấp uỷ đảng đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao hơn nữa để quyết tâm phấn đấu hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 đã đề ra, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Châu và đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối trao tặng Bằng khen cho 07 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.
Đồng chí Lê Văn Châu và đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối trao tặng Bằng khen cho 07 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Để ghi nhận thành tích đạt được trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng thưởng Bằng khen cho Đảng ủy Khối đã có thành tích trong công tác năm 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 03 đồng chí: Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối.

Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng đã quyết định tặng Bằng khen cho tập thể Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và tập thể Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen cho 06 đảng bộ trong Khối đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2021 và 07 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối tiếp thu  ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Trước đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng uỷ Khối: Lê Văn Châu, Hồ Xuân Trường.

Tham dự Hội nghị, có các đồng chí đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện bỏ phiếu bầu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến dự thảo Chương trình công tác năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; dự thảo nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2022 và một số nội dung khác.

Toàn cảnh Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

P.V

 

.
Các bài viết khác:
.
.
.