.
.

Hội nghị góp ý kiến tham gia vào Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối hằng năm

Thứ Tư, 27/04/2022|09:31

Ngày 26/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối hằng năm. Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; đại diện thường trực và lãnh đạo cơ quan thực hiện chức năng tham mưu công tác tổ chức cán bộ của 10 đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối.

Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Dự thảo Bộ tiêu chí gồm 07 nhóm tiêu chí: Về công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; công tác tuyên giáo của Đảng; công tác Dân vận của Đảng; công tác Văn phòng cấp ủy; công tác đào tạo, bồi dưỡng; kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bộ tiêu chí được xây dựng căn cứ vào Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 84-KH/ĐUK, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Nghị định số 159/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các thông tư liên quan đến đánh giá, xếp loại đối với doanh nghiệp, cũng như quản lý về doanh nghiệp; Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và nghị quyết hằng năm của các đảng ủy doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến chi tiết vào từng nhóm tiêu chí, đề xuất các giải pháp, nội dung hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại các đảng bộ trực thuộc đảm bảo khách quan, toàn diện, thực chất, tổ chức thực hiện nền nếp, bài bản, khoa học.

Tiếp thu các ý kiến góp ý tham gia vào Bộ tiêu chí đánh giá, xếp lại các đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối hằng năm, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Tổ chức Đảng ủy Khối, cơ quan thường trực xây dựng Bộ tiêu chí sớm hoàn thiện để trình Ban Thường vụ ban hành.

PV

.
.
.
.