.
.

BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 48 - QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lầ thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội ( Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 09 – 02 – 2007)

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương hoạt động từ tháng 4 – 2007

Điều 2. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; trực thuộc các Đảng ủy cơ quan bộ, ngành và trực thuộc một số cấp ủy địa phương chuyển về.

Điều 3. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 07 đồng chí (có quyết định riêng).

Điều 4. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lập các cơ quan tham mưu giúp việc gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận và cơ quan kiểm tra đảng ủy.

Điều 5. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được cấp kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động theo quy định; có tài khoản, con dấu riêng.

Trụ sở làm việc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt tại Hà Nội.

Điều 6. Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên; bố trí cán bộ chuyên trách của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Điều 7. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có trách nhiệm: tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; cán bộ chuyên trách, tài sản, tài chính, theo quy định; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Điều 8. Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Trương Tấn Sang

I. BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI

Đang cập nhật

II. BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đang cập nhật
.
.
.
.
.