.
.

Giao ban với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW

Thứ Tư, 21/11/2012|09:20

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban với Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị “ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị.

 
Dự Hội nghị có các đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương; Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương 
Đ

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nêu bật những kết quả đã được, những nét mới; những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trong chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03 ở Khối các cơ quan Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 
Đảng bộ Khối cơ quan Trung ương xác định nội dung trọng tâm, xuyên suốt trong các cơ quan, đơn vị ở Trung ương là vấn đề đạo đức công vụ; địa bàn trọng điểm là các quan quản lý nhà nước - nơi tham mưu về chủ trương, chính sách vĩ mô và có tác động trực tiếp đến đời sống kinh tế-xã hội của đất nước, cũng như quyền lợi của nhân dân.. Ban Thường vụ chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức đảng, đảng viên theo 5 nội dung cụ thể, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhằm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn và đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên của Đảng bộ khối….
 
Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, với công tác an sinh xã hội và triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Nội dung học tập và làm theo, quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên được đưa vào sinh hoạt chi bộ.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Nhiều đảng bộ trực thuộc đã tìm tòi cách thức tổ chức, chủ động sáng tạo triển khai Chỉ thị, xây dựng, bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp phù hợp, trong nội dung sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, đảng bộ cơ sở, bảo đảm nội dung sát với tình hình thực tế. Coi  kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cơ sở bình xét, phân loại tổ chức đảng hằng năm.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu phát biểu nêu bật những kết quả đã được, những nét mới; những thuận lợi, khó khăn, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế; đề xuất các giải pháp trong tham mưu, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Chỉ thị 03 ở Khối các cơ quan Trung ương, Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao và hoan nghênh những kết quả đạt được của 2 Đảng bộ Khối trong việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm của năm 2012, Đảng ủy hai Khối đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác; lựa chọn nội dung trọng tâm và xác định địa bàn trọng điểm để tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 
 
Các cấp ủy đảng đã quan tâm, tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trở thành công việc thường xuyên, quan trọng của mỗi cấp ủy, mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên. Đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt chi bộ để hoạt động này được tiến hành thường xuyên, không bị sao nhãng. 
 
Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức được các đảng bộ trực thuộc tiến hành nghiêm túc, xem đây là một khâu rất quan trọng của quá trình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các đảng bộ đã cụ thể hóa xây dựng chuẩn mực cho toàn đảng bộ, cấp ủy, cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị. 
 
Trong thời gian tới, Đảng ủy hai Khối tiếp tục chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền  nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho đội ngũ cấp ủy viên các cấp, nhất là đội ngũ Bí thư cấp ủy, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. 
 
Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cần được tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn thiện phù hợp với đặc điểm thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, phù hợp với từng đối tượng. Chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến làm theo Bác, từ người lao động bình thường, cán bộ đảng viên đến cán bộ lãnh đạo quản lý. Tăng cường sự gắn kết trong việc chỉ đạo giữa thủ trưởng cơ quan, đơn vị với Ban Thường vụ cấp ủy trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; gắn việc thực hiện Chỉ thị với việc triển khai tổ chức thực hiên các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI ./.
T.L
.
.
.
.