.
.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 17/05/2013|21:52

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; đại diện các Ban đảng, Ban Cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước. 

Trước giờ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng các đại biểu dự Hội nghị đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh lưu niệm 
cùng các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HH)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh cho biết, Hội nghị là dịp nhìn nhận, đánh giá những việc đã làm được, cũng như hạn chế, thiếu sót; phân tích nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm và bàn phương hướng tiếp tục thực hiện, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, trở thành nền nếp của mỗi tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị; trở thành ý thức tu dưỡng thường xuyên và trách nhiệm tự giác của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí nêu rõ: Việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về những hạn chế, khuyết điểm vừa qua trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. 

Để thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW trong thời gian tới, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư. Nhận thức rõ việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn của Đảng, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài, coi đây là công việc thường xuyên hàng ngày, là trách nhiệm cụ thể thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức phải thực hiện suốt đời, như lời dạy của Bác. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cuộc vận động và các phong trào cách mạng của Đảng và đất nước. Trong đó, trước hết thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW phải gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về công tác kiểm tra đối với việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở từng cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, lựa chọn các vấn đề trọng tâm, những vấn đề bức xúc, nổi cộm để bàn biện pháp khắc phục, giải quyết dứt điểm.

Trong năm 2013, việc học tập và làm theo Bác tập trung vào chuyên đề: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Học tập phong cách nêu gương cần nghiêm túc thực hiện Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Cùng với chỉ đạo rà soát việc xây dựng chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị, để tổ chức thực hiện, cần hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tự giác đề ra chỉ tiêu, kế hoạch phấn đấu cụ thể, thiết thực theo chuẩn mực đạo đức của cơ quan, đơn vị và phù hợp với nhiệm vụ, chức trách của mỗi người.

Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ rõ: Cần tiếp tục chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực của bộ phận giúp việc để làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo với những cách làm năng động, sáng tạo, cụ thể phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị để đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào nền nếp, chất lượng và hiệu quả. Bộ phận giúp việc các cấp cần đầu tư nghiên cứu những cách làm hay, mô hình tốt để tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo nhân rộng, tạo sức lan tỏa và tăng tính thiết thực trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị. 

Đồng thời, cần quan tâm làm tốt công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, những việc làm chưa tốt, cổ vũ, động viên, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến, có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng. Tới đây, trong chương trình kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sẽ có nội dung kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, nhằm thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các đại biểu dự Hội nghị cần tập trung thảo luận và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, từ đó đề xuất các ý kiến đóng góp nhằm thực hiện tốt Chỉ thị trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo 
sơ kết do đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trình bày đã nêu rõ 6 kết quả cụ thể sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW:

Một là, Chỉ thị 03 đã trực tiếp góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước. Việc thực hiện Chỉ thị 03 trong Đảng và trong xã hội được Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", Quy định về Những điều đảng viên không được làm, Quy định về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, Quy định về Công tác kiểm tra đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và việc thực hiện nghị quyết của đại hội đảng các cấp, đã góp phần tạo nên những kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, làm tốt công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế...

Hai là, việc thực hiện Chỉ thị 03 dần đi vào nền nếp, thiết thực, tránh bệnh hình thức. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã dần dần trở thành công việc thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị. Nhiều nơi đã nỗ lực chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức tổ chức phù hợp, cụ thể hóa các nội dung nêu trong Chỉ thị theo chức trách, nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị...

Kết quả của việc xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng đã và đang tạo ra thói quen suy nghĩ tích cực, dẫn đến hình thành ý thức tự giác và nền nếp trong hoạt động thường xuyên của từng tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị và của mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân, phấn đấu theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ba là, thực hiện Chỉ thị 03, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng cao hơn. Ở một số nơi, việc đăng ký thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên được công bố công khai, được nhân dân giám sát và định kỳ đánh giá. Việc nâng cao ý thức về trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên; nâng cao hơn nữa trách nhiệm phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước; phát huy sự năng động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị..., đã góp phần không nhỏ vào kết quả chung của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và nghị quyết đại hội đảng các cấp.

 

 Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: HH


Bốn là, trong quá trình thực hiện Chỉ thị 03, nhiều vấn đề tiêu cực, tồn đọng lâu năm, gây bức xúc trong dư luận tại địa phương, cơ quan, đơn vị đã bước đầu được giải quyết dứt điểm, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Kết quả của việc nâng cao ý thức trách nhiệm trước nhân dân, trách nhiệm tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nâng cao quyết tâm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị đã góp phần giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội, giải quyết được những vấn đề tồn đọng lâu năm ở nhiều địa phương, đơn vị để tiến tới chấm dứt việc có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại vượt cấp, giảm được số các vụ vi phạm kỷ luật trong những lĩnh vực nhạy cảm như: Giải tỏa, đền bù đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính ở cơ sở, quản lý lâm sản, khoáng sản và nhiều lĩnh vực nhạy cảm khác ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm; cải cách hành chính và thủ tục hành chính; tăng cường đoàn kết nội bộ, nâng cao tinh thần tự phê bình, phê bình; đổi mới lề lối, tác phong làm việc; phát huy và thực hành dân chủ, củng cố kỷ cương, kỷ luật, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chế độ.

Năm là, góp phần từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Thực hiện Chỉ thị 03, nhiều tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy thực thuộc Trung ương đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong các buổi sinh hoạt, nhiều cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị nội dung học tập và thảo luận các chuyên đề và liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Nhiều chi bộ xác định nội dung học tập và bàn biện pháp làm theo trong từng tháng một cách cụ thể, thiết thực; thảo luận về việc nêu gương của cán bộ chủ chốt; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; coi trọng tự phê bình, phê bình đối với những biểu hiện tiêu cực, thói hư tật xấu; tập hợp ý kiến, dư luận của nhân dân góp ý, phê bình cán bộ, đảng viên, để cảnh báo, nhắc nhở, tiếp thu, sửa chữa; phát hiện, thảo luận, trao đổi, học tập gương người tốt, việc tốt ở đơn vị mình, đơn vị bạn; trao đổi về kinh nghiệm làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sáu là, công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 03 được các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị quan tâm, góp phần cổ vũ mặt tốt, đấu tranh với mặt xấu, tiêu cực. Cấp ủy các cấp đã quan tâm chỉ đạo việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức trong Đảng và xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, để tự giác thực hiện tốt hơn. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các ấn phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Chỉ thị.

Việc tổ chức phát động và trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã khích lệ, động viên giới văn nghệ sỹ và nhà báo trong việc sáng tác, quảng bá về những mặt tích cực, những hành động đạo đức, những nét đẹp văn hóa, những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo đạo đức Bác Hồ.

Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị 03 ở nhiều địa phương, đơn vị nhìn chung còn chậm và chưa đồng đều; một số nội dung nêu trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư thực hiện chưa đạt yêu cầu; việc tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm tốt của các ngành đang còn hạn chế...

Những hạn chế trên đây cũng là nội dung được các đại biểu thảo luận và tìm giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn Chỉ thị 03 trong những năm tiếp theo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục tại các cấp, ngành và trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Theo chương trình, Hội nghị diễn ra trong 1 ngày. Ban Bí thư sẽ trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

 

Theo DCSVN

.
.
.
.