.
.

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG:

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề năm 2018

Thứ Năm, 17/05/2018|15:30

Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) và Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ.

Hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ.
Hội nghị thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối; PGS. TS Ngô Văn Thạo - Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị cùng gần 80 cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối.

Diễn văn kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018) do đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối trình bày, nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo.

Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã cùng Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lê nin vào điều kiện cụ thể nước ta. Chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, soi đường cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam giành thắng lợi to lớn. Nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, đã trở thành một nước độc lập, tự do, thoát khỏi tình trạng nước kém phát triển, vững bước đi lên con đường xã hội chủ nghĩa, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.

Đồng chí Phạm Tấn Công phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Phạm Tấn Công phát biểu khai mạc Hội nghị.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời cho chúng ta học tập. Tên tuổi của Người đã đi vào lịch sử cách mạng thế giới như là người khởi xướng cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của các nước thuộc địa trong thế kỷ XX. Năm 1990, tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tôn vinh Người danh hiệu: Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân Văn hóa thế giới. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản hết sức quý báu, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời đại Hồ Chí Minh và Tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục  thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các Kế hoạch, hướng  dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng bộ.

PTS.TS Ngô Văn Thạo truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2018.
PTS.TS Ngô Văn Thạo - Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2018.

Để triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt kết quả thiết thực, đồng chí Phạm Tấn Công đề nghị cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Đảng ủy Khối nghiêm túc tiếp thu các nội dung chuyên đề; sau hội nghị phải cụ thể hóa thực hiện tốt các nội dung theo yêu cầu Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Theo đó, các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hướng dẫn cán bộ, đảng viên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ hai, nhiệm kỳ 2015-2020, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối và các ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, các ban, đơn vị căn cứ chức năng, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên để chỉ đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hằng năm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Chú trọng phát hiện, nêu gương các tập thể, cá nhân gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sau Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã nghe PGS. TS Ngô Văn Thạo - Thư ký khoa học, Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

P.V

 

.
.
.
.