.
.

Đảng bộ Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam: Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Thứ Tư, 23/01/2019|15:04

Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là yếu tố quan trọng hàng đầu, cốt lõi giúp Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) phát huy truyền thống vẻ vang của những người thợ mỏ, tiếp tục nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, có nhiều đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về
Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. 

Học tập Bác Hồ là nhiệm vụ thường xuyên

Ngay sau khi có kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và nội dung các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05; xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo, phân công các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05.

Ngay sau khi có kế hoạch số 16-KH/ĐUK ngày 02/11/2016 của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai học tập Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 và nội dung các chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017, năm 2018 thực hiện Chỉ thị 05; xây dựng kế hoạch tập thể, cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo, phân công các cơ quan chức năng tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã bổ sung vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm về kiểm tra, giám sát việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn, các chi đảng ủy trực thuộc đã xây dựng kế hoạch phù hợp với từng đơn vị và triển khai thực hiện. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của cơ quan, đơn vị. Đảng bộ Tập đoàn với tổng số 25/25 chi, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017, 2018; đạt tỷ lệ 100%/tổng số đơn vị; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 98,5%.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như: tổ chức Hội nghị học trực tuyến tại 05 điểm cầu; tổ chức các hội nghị, thông qua các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ hoặc hội nghị báo cáo viên, tuyên truyên viên. Qua học tập chuyên đê, cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong Tập đoàn nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ra sức phấn đấu thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đối mới phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm; tinh thần vì người lao động phục vụ, vì sự phát triển bền vững của Tập đoàn; khắc phục bệnh thành tích, hình thức; quan liêu... Nâng cao ý thức chăm lo xây dựng văn hóa doanh nghiệp, có tinh thần và hành động cụ thê đấu tranh chống lại mọi biểu hiện thoái hoá, xuống cấp về đạo đức; phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của công nhân mỏ.

Chia sẻ về việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Tập đoàn, đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TKV cho biết: Đảng bộ Tập đoàn thường xuyên bám sát chỉ đạo của Trung ương và của Đảng ủy Khối DNTW về học tập các chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực triển khai thực hiện đến các chi, đảng bộ và từng đảng viên. Đặc biệt, Đảng bộ Tập đoàn đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Lan tỏa bằng những việc làm cụ thể

Đến nay đã có 25/25 chi, đảng ủy cơ sở trong Đảng bộ Tập đoàn đã rà soát, bổ sung các chuẩn mực về đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc viết bản cam kết thực hiện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm của cán bộ đảng viên đạt 100%.

Trong 2 năm qua, Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tự kiểm tra, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với phân loại, đánh giá tập thể, cá nhân cuối năm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn đã bổ sung vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy cơ sở đảng tăng cường giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị nhằm đánh giá tác động của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị, nhất là việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn, chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; uốn nắn những lệch lạc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong tổ chức thực hiện Chỉ thị. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Quyết định 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy vai trò nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng chí Lê Tuấn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy TKV cho biết: Qua 2 năm triển khai thực hiện, với tinh thần trách nhiệm, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng cơ quan, đơn vị; nhiều cấp ủy, cơ quan, đơn vị thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị 05 bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, góp phần làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 dần đi vào cuộc sống và trở nên thiết thực hơn.

Để trở thành đơn vị xuất sắc trong Đảng bộ Khối về triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, hoạt động tuyên truyền trong toàn Đảng bộ TKV được tiến hành thường xuyên về những tấm gương “người tốt”, “việc tốt”, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức trực quan sinh động, như: sử dụng pano, áp phích, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; đăng tải các nội dung, tài liệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị mình để giúp cho cán bộ, đoàn viên thanh niên dễ dàng tiếp cận, truy cập, nghiên cứu. Gắn tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với tuyên truyền, cổ vũ tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Tập đoàn, đơn vị; các phong trào thi đua yêu nước, các hội thi, hội diễn văn nghệ, tọa đàm, hành trình về nguồn của đoàn viên thanh niên. Đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan; trong hệ thống giáo dục và các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong hệ thống chính trị của Tập đoàn.

Trong thời gian tới, Đảng bộ TKV sẽ tiếp tục quán triệt, tạo sự thống nhất cao trong Đảng bộ về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện Chỉ thị 05. Đảng bộ Tập đoàn quán triệt sâu sắc trong toàn Đảng bộ nội dung chống các tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít. Kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các phong trào, cuộc vận động đang diễn ra trong Đảng và trong Tập đoàn, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong Tập đoàn trong sạch, vững mạnh, từng bước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những gương điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, kế hoạch hoạt động năm của cơ quan, đơn vị. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là một tiêu chuẩn trong bình xét thi đua hằng năm của mỗi cá nhân, cơ quan, đơn vị./.

P.V

.
.
.
.