.
.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm và chúc tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Thứ Hai, 16/01/2012|19:50

Ngày 16/1, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhiệm kỳ 2010-2015 đã tổ chức Hội nghị mở rộng lần thứ 7 để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch năm 2011, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; bàn về phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Đảng bộ, kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2012; chương trình công tác năm 2012 của Ban Chấp hành Đảng bộ và Triển khai hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội nghị rất vinh dự và vui mừng được đón đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tới thăm và chúc tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các đơn vị thành viên, các ban nghiệp vụ; đại diện lãnh đạo Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung  ương; Ban Tổ chức Trung  ương, Ban Tuyên giáo Trung ương…

Đồng chí Phùng Đình Thực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên đã chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm, làm việc và chúc tết tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Đồng chí Đỗ Văn Hậu, Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn đã báo cáo về tình  hình  thực hiện kế hoạch năm 2011 và kế hoạch của năm 2012.

Năm qua, Tập đoàn đã hoàn thành xuất sắc toàn diện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của năm. Tổng doanh thu của các đơn vị trong Tập đoàn đạt 675,3 nghìn tỉ  đồng, bằng 135,1% kế hoạch, tăng 41,2% so với năm 2010. Tổng doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt 320,6 nghìn tỉ đồng, bằng 143% kế hoạch, nộp ngân sách Nhà nước tăng 25% so với năm 2010, tổng lợi nhuận trước thuế tăng 23% so với năm 2010. Bên cạnh thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, Tập đoàn đã tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển. Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp để khẳng định chủ quyền quốc gia và đảm bảo hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí theo đúng kế hoạch đề  ra.

Năm 2012, Tập  đoàn được giao thực hiện sản xuất với các chỉ tiêu đều cao hơn năm 2011. Vì vậy Đảng bộ Tập đoàn phải triển khai những giải pháp trong đó, tập trung thực hiện chương trình hành động của Tập đoàn thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính  phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục phát huy nội lực đẩy mạnh các phong trào thi đua, tổ chức triển khai quyết liệt công tác thực hành tiết kiệm chống lãnh phí. Xây dựng phương án và tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác tái cấu trúc Tập đoàn theo Nghị quyết Trung ương 3 khóa XII; đôn đốc thực hiện quyết liệt 3 giải pháp đột phá về quản lý, khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý điều hành các cấp trong Tập đoàn.

Đồng chí Phạm Xuân Cảnh, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2011 và các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập đoàn năm 2012.

Năm 2011, nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao, đặc biệt trên những lĩnh vực chính như tìm kiếm thăm dò, khai thác dầu khí, lọc hóa dầu, dịch vụ kỹ thuật, sản xuất điện, phân bón… Trong các phiên họp thường kỳ của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đều có sự tham gia của Hội đồng Thành viên, Ban Tổng giám đốc, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được đặt lên hàng đầu, nhằm tập trung trí tuệ của lãnh đạo Tập đoàn, đưa ra phương hướng lãnh đạo, giải pháp kịp thời nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả, uy tín, sức cạnh tranh của Tập đoàn và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Trong công  tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Tập đoàn đã chú trọng công tác tuyên  truyền với nhiều  hình thức phong phú, đặc biệt là trong các dịp Đại hội Đảng lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, 20 năm thành lập Công đoàn Dầu  khí. Tổ chức tốt các đợt học tập, sinh hoạt chính trị, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; kết hợp với triển khai chương trình hành động của cấp ủy đến cán bộ Đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng ủy Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã tạo được sự thống nhất cao từ quan điểm, nhận thức tới hành động. Người lao động Dầu khí tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo của Tập đoàn. Trong năm qua, Đảng bộ Tập đoàn đã kết nạp 1.562 đảng viên mới, chuyển Đảng chính thức cho 1.101 đồng  chí, Đảng ủy Tập đoàn đã cử 240 cán bộ lãnh đạo, quản  lý các đơn vị đi học bồi dưỡng lý luận chính  trị cao cấp. Báo cáo cũng nghiêm khắc chỉ ra một số điểm yếu còn tồn tại ở một vài Đảng bộ cơ sở, trong đó có việc chưa chú trọng tới rèn luyện lối sống, đạo đức, phẩm chất đảng viên.

Năm 2012, Đảng ủy Tập đoàn đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh.

Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012, Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị xã hội xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nội dung, từng cá nhân kiên trì học tập, làm theo tấm gương của Bác. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chủ yếu trong kế hoạch 322, đề cao ý thức tự giác, tu dưỡng rèn luyện; lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ kết hợp chặt chẽ việc học tập Bác và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cần xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của người đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Tới thăm và chúc tết Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những cố gắng của Tập đoàn trong việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011. Kết quả sản xuất của Tập đoàn đã góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước, kiềm chế lạm phát và Tập đoàn xứng đáng là doanh nghiệp trụ cột của nền kinh tế nước nhà. Năm 2012, trước những khó khăn của nền kinh tế thế giới và sẽ có tác động không nhỏ tới kinh tế Việt Nam, Tập đoàn cần tiếp tục đổi mới quyết liệt, thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Đảng ủy Tập đoàn đã đề ra. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng yêu cầu Đảng bộ Tập đoàn phải hết sức chú trọng tới công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phải coi công tác cán bộ là then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Tập đoàn cần chú trọng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, có như vậy mới sẵn sàng chớp lấy thời cơ… Chấp nhận thách thức, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng Tập đoàn ngang tầm với những tập đoàn dầu khí lớn trong khu vực. Đảng và nhân dân đang trông chờ những thắng lợi mới của Tập đoàn trong năm 2012 và các năm tiếp theo.

Như Phong - Petrotimes

.
.
.
.