.
.

Thủ tướng chỉ đạo: Hoàn thiện cơ chế, chính sách nâng cao hiệu quả đầu tư

Thứ Ba, 11/12/2012|13:52

 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước một mặt triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư, mặt khác phải chủ động rà soát loại bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc đang cản trở đến việc thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của đất nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát danh mục các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia, trên cơ sở đó xây dựng danh mục và thứ tự ưu tiên đối với các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia trọng điểm, cần hoàn thành sớm, bao gồm các tuyến đường bộ kết nối các vùng trọng điểm kinh tế, các tuyến đường trục, sân bay, bến cảng, đường sắt có ý nghĩa quan trọng đối với hội nhập kinh tế quốc tế; trình Chính phủ trong quý II -2013.

Đồng thời, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư Nhà nước làm cơ sở tiến hành đánh giá hằng năm về kết quả triển khai và hiệu quả đầu tư Nhà nước trên mỗi địa phương, vùng lãnh thổ, trình Chính phủ trong quý II -2013. Áp dụng nghiêm ngặt các chế tài trong giám sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc thi công không đúng thiết kế, không đảm bảo chất lượng vật liệu theo quy định, không đảm bảo khối lượng xây lắp theo thiết kế được duyệt.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan, địa phương tổng kết, đánh giá, kiến nghị giải pháp phù hợp đối với chính sách động viên, huy động, sử dụng các nguồn thu từ đất đai, tài nguyên, công sản, đặc biệt là đất đai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý II -2013. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát tình trạng tài chính của các doanh nghiệp, bảo đảm kỷ luật tài chính, lành mạnh hóa hệ thống tài chính doanh nghiệp.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng phải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, sửa đổi bổ sung theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế quản lý đầu tư xây dựng theo hướng bảo đảm thuận lợi, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tế phát sinh; rà soát các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản, đánh giá, phân loại và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp, trong đó quy định rõ tiêu chí, danh mục các dự án được tiếp tục triển khai, các dự án tạm dừng triển khai, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I -2013.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và góp phần tăng cường thu hút, nâng cao hiệu quả đầu tư. Rà soát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được giao đất, kiên quyết kiến nghị thu hồi đất đối với những dự án đầu tư không triển khai hoặc triển khai chậm so với quy định của pháp luật.


Theo qdnd.vn

 

.
.
.
.