.
.

Tổng Bí thư làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương

Thứ Tư, 02/01/2013|14:07

 

Ngày 31/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương tham dự buổi làm việc này. 

Theo Báo cáo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương,  trong năm 2012, bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XI, Hội đồng Lý luận Trung ương đã lựa chọn 10 vấn đề để kịp thời tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận. Phương thức tư vấn được đổi mới thông qua nhiều hoạt động chuyên môn của các tiểu ban, của Thường trực Hội đồng; tích cực, chủ động phối hợp với ban, bộ, ngành hữu quan, các viện nghiên cứu, các chuyên gia trong việc xây dựng các báo cáo tư vấn cho Trung ương. 

Năm 2012 Thường trực Hội đồng đã tổ chức xét duyệt, thẩm định, triển khai 31 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011 – 2015; xây dựng quy chế phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chắt lọc, tổng hợp những kết quả nghiên cứu, những phát hiện của các chương trình, đề tài nghiên cứu cấp nhà nước. Thường trực Hội đồng đã chủ trì, phối hợp tổ chức thành công 5 cuộc hội thảo, trao đổi lý luận với các Đảng bạn. Cuộc đấu tranh lý luận bước đầu có những chuyển biến tích cực; đã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”; tổ chức hội thảo “Phê phán một số quan điểm tư tưởng – lý luận sai trái trong tình hình hiện nay”; chuẩn bị xuất bản cuốn sách “Kiên định độc lập dân tộc và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội”. 

Hội đồng đã chủ động trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đề án tổng kết lý luận – thực tiễn 30 năm đổi mới; tích cực chuẩn bị 12 chuyên đề trong Chương trình nghiên cứu, học tập của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI; thẩm định nhiều đề án mà các ban, ngành, địa phương trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng; tham gia tích cực vào việc nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992... Phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương có sự đổi mới mạnh mẽ, xây dựng môi trường, phong cách, lề lối làm việc dân chủ, kỷ cương, khoa học, văn hóa. 

Năm 2013, năm bản lề của nhiệm kỳ 2012-2015, Hội đồng Lý luận Trung ương tập trung nâng cao chất lượng tư vấn, thẩm định, báo cáo chuyên đề theo kế hoạch đã được thông qua, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động của Thường trực Hội đồng và các tiểu ban; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về lý luận; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận... 

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận những kết quả công tác mà Hội đồng Lý luận Trung ương đã đạt được trong năm 2012; cơ bản nhất trí với phương hướng nhiệm vụ công tác của Hội đồng trong năm 2013; đồng thời gợi mở những yêu cầu, nhiệm vụ và định hướng lớn trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị nhiệm kỳ khóa XI.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, năm 2013 là năm bản lề của nhiệm kỳ khóa XI, nhiệm vụ của Hội đồng Lý luận Trung ương rất nặng nề, có nhiều việc phải làm và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Trong khi đó, tình hình trong nước khó khăn, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, đang đặt ra nhiều vấn đề mới về mặt lý luận. 

Trong bối cảnh đó, Hội đồng Lý luận Trung ương cần bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục thực hiện chương trình công tác đã được thông qua, chủ động, tích cực triển khai đồng thời cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, làm cơ sở cho Trung ương hoạch định, bổ sung, phát triển đường lối chính sách, tiếp tục hoàn thiện cương lĩnh, chiến lược, trực tiếp phục vụ công tác lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương, tham gia vào quá trình thẩm định, góp ý kiến vào các nghị quyết của Trung ương. Đồng thời với việc nghiên cứu ở trong nước, huy động sức mạnh của Hội đồng, các cơ quan của Hội đồng, cần mở rộng quan hệ quốc tế, để tranh thủ tối đa các kinh nghiệm mới, kiến thức mới. Mọi công việc, hoạt động của Hội đồng đều nhằm trả lời câu hỏi: Kết quả nghiên cứu, sản phẩm thu hoạch của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ khóa này là gì, có bước tiến gì mới về mặt lý luận? Trên cơ sở nghiên cứu, đúc kết, chắt lọc từ thực tiễn, cần làm rõ những vấn đề mới, thời cơ và thách thức mới đang đặt ra cho cách mạng nước ta. Đây là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cơ bản của Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tổng Bí thư đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương định kỳ báo cáo kết quả công tác 6 tháng/lần, mỗi kỳ thu hoạch được gì, nội dung lý luận có gì mới. Nhưng cái mới phải trên cơ sở Cương lĩnh, Chiến lược, vì Hội đồng Lý luận Trung ương do Bộ Chính trị lập ra, trực thuộc Bộ Chính trị, để nghiên cứu lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc xây dựng đường lối. 

Tổng Bí thư mong muốn, năm 2013 Hội động Lý luận Trung ương cần triển khai các đề tài nghiên cứu khẩn trương, tích cực, quyết liệt hơn; làm tốt hơn nữa việc thẩm định các văn bản trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đây là thẩm định mang tính độc lập của Hội đồng nên phải nắm rất chắc tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời phải phải có kiến thức, hiểu biết thực tế; thông qua các hội thảo quốc tế, tăng cường quan hệ hữu nghị, hiểu biết thêm những quan điểm mới của bạn. 

Hội đồng Lý luận Trung ương cần chủ động đề xuất, khẩn trương triển khai các công việc cần thiết, phục vụ tổng kết 30 năm đổi mới. Về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đặc biệt nhấn mạnh học tập phong cách Hồ Chí Minh, nói thế nào, viết thế nào, đi công tác, làm việc, học tập, ăn, ở, tiếp khách, ngoại giao thế nào... phải tăng cường nghiên cứu, tổng kết thành một hệ thống. 

Cần tiếp tục nghiên cứu về phương thức lãnh đạo của Đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền, phải tổng kết từ thực tiễn, tăng cường kiểm tra giám sát, đôn đốc, đề xuất, nâng cao chất lượng thẩm định, thấy sai thì phải sửa ngay. Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước thì phải kiểm tra, giám sát xem có bảo đảm thực hiện đúng đường lối, nghị quyết không, không để lợi ích nhóm chi phối, làm sai lệch đường lối của Đảng... 

Tổng Bí thư mong muốn Hội đồng Lý luận Trung ương hoàn thành các chương trình, đề tài nghiên cứu đã được thông qua, cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc và đạt kết quả mới, bước tiến mới về mặt lý luận, đóng góp vào công tác xây dựng Nghị quyết Đại hội XII.

Thanh Phương (nguồn: TTXVN)

 

.
.
.
.