.
.

Tổng Bí thư làm việc với Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam

Thứ Ba, 24/09/2013|07:10

 

 Hiện thực phong phú, sôi động của đất nước đang mở ra chân trời rộng lớn cho sự sáng tạo. Đồng thời cũng đặt ra những vấn đề lớn và mới mà những người hoạt động văn hóa, nghệ thuật thông qua những tác phẩm sáng tạo của mình phải cắt nghĩa, trả lời và định hướng đi lên cho xã hội. 


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu.

 

Ngày 21/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, về thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các nghị quyết của Trung ương xây dựng và phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật trong những năm qua và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Cùng tham dự cuộc làm việc có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Đến nay, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật có 73 tổ chức thành viên gồm 10 hội chuyên ngành ở Trung ương và 63 hội ở các địa phương, tập hợp gần 400.000 văn nghệ sỹ. Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về văn hóa, 5 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về văn học, nghệ thuật, nền văn học, nghệ thuật nước ta tiếp tục có bước phát triển, đạt được những kết quả quan trọng.

Quyền tự do sáng tạo và điều kiện hoạt động của văn nghệ sỹ được bảo đảm và cải thiện, tiềm năng và cảm hứng sáng tạo được khơi dậy. Các giá trị văn hóa, văn nghệ bền vững của dân tộc tiếp tục được kế thừa, phát huy. Sản phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật ngày càng phong phú, đa dạng, tăng đáng kể về số lượng và chất lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những nỗ lực và kết quả đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật những năm qua còn bộc lộ không ít hạn chế. Văn học, nghệ thuật phát triển chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; chưa có nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật.

Đáng lưu ý là trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập, đã và đang xuất hiện xu hướng “thương mại hóa” cùng những biểu hiện “bắt chước, lai căng”... trên nhiều phương diện, làm hạ thấp hoặc méo mó những giá trị đích thực của văn học nghệ thuật, ảnh hưởng đến giáo dục tư tưởng, thẩm mỹ trong công chúng người đọc, người xem; không động viên, khuyến khích được những văn nghệ sỹ tâm huyết với nghề, gắn bó với những giá trị văn học nghệ thuật chân chính...

Các ý kiến phát biểu tại cuộc làm việc đều cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của Đảng đoàn Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật về tình hình hoạt động văn học, nghệ thuật những năm gần đây, cả về những thành tựu, cũng như hạn chế, khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết, tập hợp hội viên... góp phần thúc đẩy hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển tương xứng với tiềm năng, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng, cao cả là phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Hiện thực phong phú, sôi động của đất nước đang mở ra chân trời rộng lớn cho sự sáng tạo, đồng thời cũng đặt ra những vấn đề lớn và mới mà những người hoạt động văn hóa, nghệ thuật thông qua những tác phẩm sáng tạo của mình phải cắt nghĩa, trả lời và định hướng đi lên cho xã hội.

Tổng Bí thư mong muốn và tin tưởng, với tài năng và tâm huyết, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ có nhiều tác phẩm phản ánh chân thực cuộc sống, ngợi ca cái tốt, cái thiện, cái tích cực; đồng thời phê phán, đấu tranh với cái ác, cái xấu, những tư tưởng sai trái đi ngược lại truyền thống đạo lý và lợi ích của Tổ quốc và dân tộc, những thói tệ nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư khẳng định: Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành sẽ cùng Đảng đoàn và lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội thành viên tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện để văn học, nghệ thuật và anh chị em văn nghệ sĩ có thêm điều kiện hoạt động, sáng tạo, có nhiều tác phẩm xứng đáng với dân tộc, đất nước, nhân dân, với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN .

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.