.
.

Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Thứ Năm, 26/11/2015|11:18

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh trao Huân chương Hồ Chí Minh cho lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương

Chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu, ngành tuyên giáo cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực chủ động, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XII vào cuộc sống, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03; thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là người yêu nước nhất”.

Ngành tuyên giáo cần thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, các cấp ủy thực hiện tốt Đại hội XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp; đổi mới nội dung phương thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, làm tốt công tác tuyên truyền tư tưởng, báo chí, văn hóa văn nghệ, khoa giáo; tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận của Đảng, luận giải những vấn đề quan trọng cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành cũng cần tham gia tích cực và chủ động hơn nữa công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, văn hóa; đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; động viên cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Tạo không khí phấn khởi đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới mạnh mẽ phương thức công tác tuyên giáo; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tuyên giáo các cấp; tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy tuyên giáo từ Trung ương xuống cơ sở, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, đổi mới; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hóa, khoa giáo của Đảng.

Ngành tuyên giáo cần làm tốt công tác dự báo tình hình, chỉ đạo quyết liệt, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ngành phải tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần của Chỉ thị 34, nhất là đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp. Thời gian tới, tổ chức các phong trào thi đua phải thiết thực hiệu quả, tránh phô trương hình thức.

Cán bộ, đảng viên cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm, trung thực, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng cơ quan đơn vị, đoàn thể trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ đạo, toàn ngành tuyên giáo kiên định lý tưởng cách mạng, nêu cao tinh thần vượt khó vươn lên, phát huy mọi năng lực sáng tạo, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung và phương thức công tác tuyên giáo, không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; góp phần làm cho mặt tích cực, làm cho cái mới, cái tích cực nảy nở và trở thành xu hướng chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương đã được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng bằng khen cho 31 tập thể và 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, công tác khen thưởng ngành tuyên giáo 5 năm qua.

Anh Kiên (theo Hà Nội mới)

.
.
.
.