.
.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

Thứ Tư, 27/04/2016|15:20

Ngày 26/4, tại Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về tình hình triển khai Đề án tái cơ cấu và hoạt động hiện nay của SCIC.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh việc thành lập SCIC là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp từ cơ chế mệnh lệnh hành chính sang cơ chế đầu tư, kinh doanh vốn; góp phần bảo toàn và phát triển nguồn vốn nhà nước qua các hoạt động đầu tư tài chính.

Trong hơn 10 năm qua, hoạt động đầu tư, kinh doanh của SCIC đạt được những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu luôn đạt mức cao so với mức bình quân chung của các doanh nghiệp nhà nước. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 56% (tăng 55 lần so với năm 2006), vốn chủ sở hữu tăng bình quân 31%/năm, tổng tài sản tăng bình quân 36%/năm, lợi nhuận sau thuế tăng bình quân đạt 56%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân 99%/năm, các chỉ số ROE tăng bình quân 19% và ROA tăng bình quân 15%/năm. Trong triển khai tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, SCIC là một trong những Tổng công ty đi đầu với hiệu quả bán vốn tại các doanh nghiệp nhà nước không cần nắm giữ hoặc chi phối đạt hiệu quả cao.

SCIC đã bước đầu triển khai thành công hoạt động đầu tư, kinh doanh vốn nhà nước với tổng vốn đã giải ngân tới thời điểm hiện nay là trên 24.336 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế, gắn với thị trường và đạt hiệu quả khá cao. Đặc biệt trong 2 năm qua, SCIC đã giải ngân đầu tư gần 8.500 tỷ đồng (chiếm hơn 30% tổng số vốn đã giải ngân trong 10 năm qua) khi thực hiện Đề án tái cơ cấu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng SCIC cần thực hiện tốt hơn việc tái cơ cấu hay đầu tư thêm vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp đã tiếp nhận bàn giao mỗi khi bán và thoái vốn, chưa thực sự thực hiện được vai trò tổ chức đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước,...

Trong thời gian tới, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và SCIC tiếp tục rà soát, hoàn thiện Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2016- 2020 tầm nhìn tới năm 2030 để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, làm cơ sở đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đi liền với đó, SCIC chủ động đề xuất để Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng tướng Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 151/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của SCIC và Nghị định thay thế Nghị định số 57/2014/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của SCIC phù hợp với các luật mới được ban hành.

Đối với hoạt động đầu tư, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC tập trung đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế và các lĩnh vực mà khu vực tư nhân không quan tâm hoặc không đủ năng lực đầu tư; nghiên cứu đầu tư vào những ngành mới có tính chất chiến lược quốc gia như sản phẩm khoa học công nghệ mới mà nhà khoa học, nhà sáng chế Việt Nam đã làm chủ hay khởi nghiệp thành công nhưng cần vốn đầu tư ban đầu lớn.

Về chủ trương thoái vốn tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước đang hoạt động hiệu quả, Phó Thủ tướng yêu cầu SCIC bám sát các nghị quyết của Trung ương và quyết định của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước để đạt lợi ích cao nhất cho nhà nước và xã hội, phù hợp với mục tiêu, định hướng hoạt động đầu tư kinh doanh vốn của SCIC.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu với SCIC phải là một tổng công ty mạnh của nhà nước, gương mẫu trong quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản, vốn của nhà nước không chỉ trong khối doanh nghiệp nhà nước mà cả các thành phần doanh nghiệp khác. Để đạt được mục tiêu này, SCIC phải tăng cường kiện toàn mô hình tổ chức và hoạt động; áp dụng quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo chuẩn mực quốc tế, công khai, minh bạch; kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nghiệp vụ chất lượng cao. Chú trọng công tác kiểm soát, kiểm tra nội bộ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả và bền vững.

Phó Thủ tướng mong muốn SCIC sẽ nỗ lực vươn lên, trở thành tập đoàn tài chính quy mô lớn, nhà đầu tư chiến lược của Nhà nước đối với nền kinh tế, từng bước vươn ra quốc tế, thúc đẩy có hiệu quả quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chủ động hội nhập quốc tế thành công.

P.V

.
.
.
.