.
.

Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng

Thứ Sáu, 01/12/2017|09:05

Trong hai ngày 29 - 30/11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). 

.
.
.
.
.