.
.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Thứ Hai, 12/11/2012|08:55

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), từ ngày 7 - 9/11/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW, Tổ trưởng Tổ công tác của Đảng ủy Khối, cùng đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Để chuẩn bị cho Hội nghị, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, thành lập bộ phận giúp việc; ban hành các văn bản liên quan; lấy ý kiến của 28 cơ quan, tổ chức ở Đảng ủy Khối, Tập đoàn và các tổ chức đảng trực thuộc. Cử cán bộ trực tiếp gặp các đồng chí nguyên là bí thư, phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn; chủ tịch, thành viên Hội đồng thành viên; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Tập đoàn để trao đổi, xin ý kiến góp ý với tập thể, cá nhân Ban Thường vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

 

Bám sát 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Bộ Chính trị, các ban Đảng Trung ương và Đảng ủy Khối, Báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ tập trung vào nội dung xuyên suốt, cấp bách nhất là đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên…Bên cạnh đó chú trọng các vấn đề về: Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đồng chí trong Ban Thường vụ đã dành thời gian nghiên cứu kỹ các nội dung, thẳng thắn đóng góp ý kiến xây dựng, chỉ ra những mặt mạnh, phân tích làm rõ những yếu kém, khuyết điểm; nguyên nhân khách quan, chủ quan; trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ qua các thời kỳ, trách nhiệm của từng cá nhân; đồng thời thảo luận kỹ các giải pháp khắc phục.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn bám sát 3 nội dung trọng tâm, cấp bách của Nghị quyết và những gợi ý của Đảng ủy Khối trong quá trình kiểm điểm để việc đạt được các yêu cầu của Trung ương và Đảng ủy Khối, bảo đảm tính chiến đấu và tính xây dựng. Qua thảo luận, góp ý bổ sung, sau mỗi buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn có tiếp thu, tổng hợp, giải trình những vấn đề còn ý kiến khác nhau để bổ sung vào Báo cáo kiểm điểm của tập thể và các Ủy viên Ban Thường vụ. Sau Hội nghị kiểm điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy cũng như cá nhân các đồng chí Ủy viên Thường vụ cần tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện các báo cáo kiểm điểm để báo cáo kết quả với Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn.

Nhật An

.
.
.
.