.
.
Hội thảo phát huy tiềm năng, nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững
Sáng 16/5, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Hội thảo "Phát huy tiềm năng, nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững".
.
Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đối với đề án nghiên cứu khoa học mã số KHBĐ (2021)-35
Ngày 27/4, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đối với đề án nghiên cứu khoa học "Sự lãnh đạo của cấp uỷ trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới - Thực trạng và giải pháp", mã số KHBĐ (2021)-35. Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
.
Hội thảo
Sáng 13/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của kinh tế nhà nước trong xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu, rộng".
.
Một số giải pháp trong xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", quyết định sự thành, bại của sự nghiệp cách mạng. Để đáp ứng yêu cầu sự nghiệp cách mạng, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, người cán bộ phải hội đủ 2 yếu tố: đức và tài, ở đó đức là gốc, là nền tảng. Như vậy, đạo đức chính là "cái gốc của mọi cái gốc".
.
Cách mạng Tháng Mười - Bài học đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế
Cách mạng Tháng Mười, cả những thành công và hạn chế của nó, đã để lại nhiều bài học quý giá, khơi dậy bao nhiêu cảm xúc và trăn trở trong lương tri của nhân loại. Con đường đi lên CNXH do Cách mạng Tháng Mười Nga khai mở vẫn là giải pháp đúng đắn và cần thiết cho cho nhân loại yêu chuộng hòa bình nói chung và Việt Nam nói riêng.
.
Triết học Mác - Lênin với việc giải quyết một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận biện chứng duy vật của triết học Mác - Lênin đã trở thành vũ khí lý luận sắc bén, là nền tảng tư tưởng khoa học và cách mạng để Đảng ta giải quyết những vấn đề thực tiễn trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Bài viết này muốn làm rõ hơn vai trò của triết học Mác - Lênin với việc giải quyết một số vấn đề cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng cúa Đảng.
.
Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022
Sáng 12/6, tại Phú Yên, Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các đơn vị tổ chức Diễn đàn Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2022.
.
Phục hồi vững chắc dù sức ép rất lớn
Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2022 tiếp tục cho thấy khí thế phục hồi mạnh mẽ trên các lĩnh vực, trong bối cảnh môi trường kinh tế toàn cầu xấu đi và khó khăn, thách thức với nền kinh tế Việt Nam là lớn hơn thuận lợi, thời cơ.
.
Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới
Ngày 24/5/2022, tại Hà Nội, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế: "Phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong bối cảnh mới" nhằm phân tích những thuận lợi, khó khăn, cùng những thời cơ, thách thức, từ đó đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách phục hồi và phát triển ngành hàng không Việt Nam trong thời gian tới.
.
Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong phát triển kinh tế - xã hội
Theo Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Chính phủ đã có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KTXH).
.
.
.
.
.
.