.
.

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ về văn hoá

Thứ Năm, 15/08/2013|09:01

 

Ngày 8/8, Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII, về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.


Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, sáng 8/8
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị tổng kết 15 năm (1998-2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, sáng 8/8

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị.

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng là nghị quyết có ý nghĩa chiến lược về văn hóa. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, nhận thức về vai trò, vị trí văn hóa trong Đảng, trong toàn xã hội được nâng lên rõ rệt. Chủ trương của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa đã lan tỏa rộng sâu rộng trong đời sống xã hội.

Nguồn lực văn hoá, mà trước hết là nguồn lực con người ngày càng được phát huy, phát triển toàn diện. Quan hệ hợp tác quốc tế về văn hóa ngày càng được mở rộng, qua đó quảng bá rộng rãi hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên phạm vi toàn thế giới. Bên cạnh đó, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng.

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị đánh giá cụ thể việc thực hiện Nghị quyết ở 10 lĩnh vực: Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn mới; xây dựng môi trường văn hóa; phát triển sự nghiệp văn hóa-nghệ thuật; bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản văn hóa; phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ; phát triển đi đôi với quản lý tốt hệ thống thông tin đại chúng; bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số; chính sách văn hóa đối với tín ngưỡng tôn giáo; mở rộng quốc tế về hợp tác văn hóa; củng cố và hoàn thiện thể chế văn hoá.

Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, những vấn đề lý luận và thực tiễn đang được đặt ra là chính sách kinh tế trong văn hóa và văn hóa trong kinh tế nhằm gắn văn hóa với các hoạt động kinh tế, đảm bảo cho văn hóa thể hiện rõ trong các hoạt động kinh tế. Kinh tế không thể phát triển bền vững nếu không đặt rõ vấn đề văn hóa trong mỗi hoạt động kinh tế.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.