.
.

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE:

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao năng lực quản trị hiện đại và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ Ba, 13/12/2016|17:53

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 đặt ra nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp” và “nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp”. Thực tế ở Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone những năm qua cho thấy, vai trò của Đảng ủy Tổng công ty trong lãnh đạo nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định đối với sự phát triển của đơn vị.

Hội thảo SMAC

Hội thảo “SMAC 2015: Kết nối giá trị – Khơi dậy tiềm năng” do MobiFone tổ chức ngày  2/12/2015  tại TP. Hồ Chí Minh,  mang lại cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam gặp gỡ và chia sẻ về công nghệ tương lai với Steve Wozniak, người đồng sáng lập Apple.

Chủ trương xuyên suốt của Đảng về quản trị doanh nghiệp và phát triển nguồn nhân lực

Đảng ta luôn xác định xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là khâu then chốt trong sự nghiệp phát triển đất nước. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VII đã chỉ rõ: “Cán bộ có vai trò quan trọng, hoặc thúc đẩy hoặc kìm hãm tiến trình đổi mới”. Đến Đại hội XI, Đảng ta vẫn tiếp tục xác định: “phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển nhanh, bền vững đất nước”. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng chỉ rõ các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2015-2020 là: “Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội”. Đây chính là kim chỉ nam, định hướng cho việc xây dựng đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động ở các cấp.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đặt ra nhiệm vụ: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, năng lực quản trị doanh nghiệp” và “nâng cao năng lực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy đảng trong doanh nghiệp”. Một trong 5 nhiệm vụ trung tâm trong lãnh đạo các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương giai đoạn 2015-2020 là: “Đổi mới, nâng cao năng lực quản trị hiện đại, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp có phẩm chất, năng lực đáp ứng nhiệm vụ mới”.

MobiFone đứng thứ 4 trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016.
MobiFone đứng thứ 4 trong top 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2016.

Những năm qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nguồn nhân lực ở các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã có những chuyển biến quan trọng, tăng nhanh về số lượng, đa dạng về cơ cấu, trình độ được nâng lên, tạo dựng được nguồn nhân lực cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đơn vị… Tuy nhiên, phát triển nguồn nhân lực ở một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị chưa đáp ứng được yêu cầu về số lượng, cơ cấu và trình độ; còn thiếu cán bộ quản lý, chuyên gia giỏi, cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề cao; một bộ phận người lao động tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động yếu; nhân lực qua đào tạo, đào tạo lại chất lượng còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển nhất là trong tái cơ cấu doanh nghiệp. Một số nơi chưa có chiến lược đào tạo nguồn nhân lực dài hạn…, nguồn lực vật chất dành cho đào tạo chưa tương xứng với những thành tựu đổi mới và yêu cầu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế cũng đã được chỉ rõ là do việc cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn chậm và lúng túng, quản lý, sử dụng lao động chưa hợp lý, chế độ, chính sách còn nhiều bất cập... Vấn đề là cần có các giải pháp như thế nào để khắc phục những hạn chế đó?

Thực tiễn và kinh nghiệm từ MobiFone

Đảng bộ Tổng Công ty Viễn thông MobiFone hiện có 43 đầu mối cơ sở đảng trực thuộc với 1.018 đảng viên. Thuận lợi cơ bản của Tổng công ty trong tổ chức thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác xây dựng đảng chính là ở đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động. Tổng công ty có một đội ngũ cán bộ, lao động chất lượng cao với trên 85% có trình độ đại học và trên đại học, tỷ lệ này ở đảng viên của Đảng bộ là trên 95%. Đội ngũ cán bộ năng lực giỏi, liên tục được đào tạo, bồi dưỡng về chính trị và chuyên môn, làm chủ được công nghệ, nắm vững được thị trường, văn hóa doanh nghiệp là một trong những lợi thế cạnh tranh mang tính bền vững, tạo nền tảng phát triển cho Tổng công ty, đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế cũng như tạo sự khác biệt so với các nhà khai thác khác.

Hội thảo
Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone tổ chức Hội thảo "Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ".

Sau hơn 23 năm phát triển, có thể khẳng định, định hướng và chiến lược về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ của Đảng ủy Tổng công ty đã phát huy được hiệu quả và đóng góp quan trọng vào kết quả SXKD. Chất lượng nguồn nhân lực của Tổng công ty thể hiện rõ nhất qua năng suất lao động đạt trên 10 tỷ đồng/người/năm. Với con số này, MobiFone đang là mạng di động có năng suất lao động bình quân cao nhất trong các doanh nghiệp viễn thông hiện nay.

Để có được kết quả như trên, vai trò của Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới là một trong những yếu tố quan trọng.

Thời gian tới, xu thế toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế thế giới sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng; cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Vấn đề nguồn nhân lực chất lượng cao vì thế sẽ càng có ý nghĩa quan trọng, quyết định đối với mọi doanh nghiệp. Muốn phát triển nhanh và bền vững, chúng ta phải tạo dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và có chính sách phát huy tối đa nguồn nhân lực đó. Vai trò của tổ chức Đảng trong việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được thể hiện thông qua một số giải pháp sau:

Trước hết, cấp uỷ các cấp cần tăng cường quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác xây dựng, phát triển nguồn nhân lực. Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo về phát triển nguồn nhân lực của Trung ương, của Đảng uỷ Khối, vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của đơn vị, gắn kết chặt chẽ chiến lược phát triển nguồn nhân lực với chiến lược sản xuất kinh doanh; phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống; nhất là cấp uỷ các cấp và lãnh đạo doanh nghiệp. Các đơn vị cần đẩy mạnh thực hiện các giải pháp trong kế hoạch, chương trình hành động phát triển nguồn nhân lực đã được cấp ủy phê duyệt; chú trọng nghiên cứu kỹ đặc điểm, nhu cầu từng loại đối tượng lao động, dự báo xu hướng phát triển để tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp về xây nguồn nhân lực, phù hợp với mô hình tổ chức của đơn vị theo quy hoạch nguồn nhân lực cho cả trước mắt và lâu dài.

Đảng bộ MobiFone nhận giải thưởng Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.
Đảng bộ MobiFone nhận giải thưởng Cuộc vận động Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Hai là, tiếp tục đổi mới quy trình, nâng cao hơn nữa chất lượng và tính chuyên nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Cấp uỷ các cấp cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển dụng - khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện cơ chế tuyển dụng, xây dựng và đưa vào áp dụng bộ quy trình chuẩn trong tuyển chọn cho từng đối tượng cụ thể; xây dựng quy hoạch đội ngũ CBCNV cả trước mắt và lâu dài, làm cơ sở để tuyển dụng theo phân cấp. Trong tuyển dụng, thực hiện đúng quy trình và các tiêu chí đã ban hành, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, đặt chất lượng lên hàng đầu, gắn trình độ học vấn với kinh nghiệm nghề nghiệp; gắn yêu cầu về năng lực chuyên môn với bản lĩnh chính trị; bảo đảm cơ cấu hài hoà về độ tuổi, giới tính, ngành nghề của nguồn nhân lực... ; tích cực tạo nguồn và mở rộng nguồn tuyển chọn, chú trọng đối tượng là sinh viên giỏi trong các cơ sở đào tạo.

Ba là, đẩy mạnh công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn cũng như quản trị doanh nghiệp. Tổ chức đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp hoá đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SXKD; thực hiện đa dạng hoá và kết hợp chặt chẽ các loại hình, hình thức đào tạo, bồi dưỡng ở tất cả các cấp; xây dựng xã hội tự học, khuyến khích CBCNV nêu cao tinh thần tự học tập thông qua thực tiễn công tác; thiết lập thư viện tài liệu cho CBCNV chủ động nghiên cứu, học tập; tăng cường tự động hóa, tin học hóa công tác quản lý đào tạo và hỗ trợ CBCNV sử dụng các nội dung học tập phù hợp trên thư viện trực tuyến của đơn vị. Hằng năm, phải xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho từng đối tượng cán bộ, lao động; chú trọng bồi dưỡng kiến thức trong các lĩnh vực hoạt động và ngành nghề SXKD và bồi dưỡng về lý luận chính trị để có một đội ngũ cán bộ chuyên gia giỏi trên nhiều lĩnh vực, đồng thời có ý thức chính trị cao, có phẩm chất đạo đức tốt. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải bảo đảm toàn diện, nhằm nâng cao cả kiến thức chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tác phong công tác, xây dựng “văn hóa doanh nghiệp” phù hợp yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Cấp giấy phép
Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng và giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tiêu chuẩn LTE - Advanced cho MobiFone.

Bốn là, chú trọng thực hiện các giải pháp về quy hoạch, sắp xếp, sử dụng. Cấp ủy các cấp cần chỉ đạo thực hiện quy hoạch theo hướng “động” và “mở”; chủ động phát hiện, đào tạo có định hướng đối với cán bộ trẻ có triển vọng và mạnh dạn bổ nhiệm, trao quyền trên các cương vị lãnh đạo, quản lý; làm tốt công tác luân chuyển, tạo điều kiện cho cán bộ trưởng thành trong thực tiễn. Những môi trường, điều kiện làm việc khác nhau ở cơ sở sẽ giúp cho cán bộ phát huy được năng lực, sức sáng tạo. Đồng thời, tránh được tình trạng xa rời thực tiễn, nhất là với những cán bộ sau đó công tác ở các bộ phận tham mưu, hoạch định chính sách.

Năm là, xây dựng các chỉ tiêu đánh giá cán bộ rõ ràng và tôn vinh xứng đáng đối với người có thành tích, cống hiến, có các chính sách đãi ngộ, để  thu hút, giữ gìn, phát triển nguồn nhân lực. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo xây dựng các quy chế đánh giá theo hiệu quả công việc cuối cùng, không chỉ đánh giá một chiều mà phải nhiều chiều, các cấp đánh giá lẫn nhau và phải thực hiện thường xuyên. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu đổi mới chính sách tiền lương, tiền thưởng phù hợp với sự phát triển; thực hiện trả lương cho CBCNV dựa trên hiệu quả công việc; thực hiện tốt chế độ để CBCNV yên tâm gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng đơn vị mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

ký kết với UBND TP. Hà Nội
Tổng công ty Viễn thông MobiFone ký kết hợp tác đầu tư về việc hạ ngầm hệ thống đường dây viễn thông với UBND TP. Hà Nội.

Sáu là, tăng cường áp dụng các công cụ, giải pháp, mô hình hiện đại trong công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, các doanh nghiệp đang hướng tới những công cụ quản trị hiện đại trong quản trị nhân sự như: KPI - Chỉ số hiệu quả trọng yếu, bảng điểm năng suất - chất lượng công việc định kỳ, hệ số điểm hoàn thành công việc, thẻ điểm cân bằng…và áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để triển khai thực hiện các công cụ này. Qua đó triển khai chiến lược lãnh đạo thành các mục tiêu quản lý và chương trình hành động cụ thể cho từng bộ phận, từng nhân viên; đánh giá kết quả thực hiện công việc để bố trí, sắp xếp lao động hợp lý; đồng thời giám sát, điều chỉnh và định hướng cho CBCNV phát huy tối đa năng lực, sở trường trong từng lĩnh vực công tác; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp.

ra mắt đường trục Bắc - Nam
MobiFone ra mắt đường trục truyền dẫn Bắc - Nam và thử nghiệm dịch vụ 4G, truyền hình MobiTV.

Trong giai đoạn mới, hội nhập kinh tế quốc tế đã, đang và sẽ làm cho môi trường sản xuất kinh doanh được cải thiện do các hoạt động sản xuất kinh doanh phải chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế , hội nhập tạo điều kiện để đội ngũ người lao động có cơ hội nâng cao trình độ tri thức kinh tế, người lao động được tiếp xúc và làm quen, học hỏi phương pháp quản lý, phương pháp làm việc, cách thức kinh doanh với các tập đoàn/tổng công ty đa quốc gia và các nền kinh tế trên thế giớ. Đó là môi trường thuận lợi để nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn trong việc phát huy nội lực, tăng cường phát triển cho các doanh nghiệp.

Việc phát triển nhân lực cần phải có tầm nhìn chiến lược phát triển tổng thể và dài hạn, đồng thời, trong mỗi thời kỳ nhất định, cần xây dựng những định hướng cụ thể, để từ đó đánh giá thời cơ, thách thức, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân… để đề ra mục tiêu và giải pháp phát triển thích hợp cho giai đoạn đó phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội trong nước và quốc tế. Do vậy, rất cần sự thể hiện tích cực của vai trò của cấp ủy đảng các cấp trong việc nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

                                                                        NGUYỄN QUANG TIẾN

                                                                        Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone

 

.
.
.
.