.
.

Chính phủ đề nghị các Tập đoàn, Tổng cty nhà nước khẩn trương nộp đề án Tái cấu trúc

Thứ Ba, 21/02/2012|07:08

Sẽ mở rộng tái cấu trúc đơn vị thành viên và nguồn lực của các tập đoàn, tổng công ty.

Theo ông Nguyễn Trọng Dũng, phó Vụ trưởng vụ Đổi mới doanh nghiệp, Văn phòng Chính phủ, Chính phủ yêu cầu tập trung tái cấu trúc vào ba điểm.

Thứ nhất là hoàn thiện cơ chế chính sách để doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường.

Thứ hai là thúc đẩy, xây dựng cơ chế để thực hiện tốt quá trình tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty.

Thứ ba là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động đầu tư của tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), hoàn thiện cơ chế cho tổng công ty này hoạt động.

Theo ông Dũng, sẽ không phân biệt cấp quản lý, cơ quan quản lý, sẽ mở rộng tái cấu trúc cả các đơn vị thành viên các tập đoàn, tổng công ty và nguồn lực của từng tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Trong quá trình này, Chính phủ cũng yêu cầu phân ra các nhóm tái cấu trúc khác nhau, có nhóm thực hiện tái cấu trúc trước cổ phần hóa, có nhóm sau cổ phần hóa vẫn thực hiện tái cấu trúc (như tập đoàn Bảo Việt).

Chính phủ hiện đang tỏ ra khẩn trương với việc tái cấu trúc các tập đoàn, tổng công ty khi đặt ra các thời hạn khá ngắn cho việc nộp đề án, phê duyệt đề án từng đơn vị. Cụ thể, yêu cầu 21 tập đoàn, tổng công ty lớn phải trình Chính phủ ngay trong quý I đề án tái cấu trúc để trong quý 2, 21 đề án này được phê duyệt, và sau đó triển khai ngay từ năm 2012 cho đến năm 2015.

(Theo Sài Gòn tiếp thị)

.
.
.
.