.
.

NỘI DUNG KIỂM TRA, THI TUYỂN CÔNG CHỨC

Thứ Hai, 30/06/2014|13:51

1. Nội dung thi tuyển (đối với đối tượng thi tuyển):

- Môn kiến thức chung:
+ Hiểu biết, nhận thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức;
+ Hiểu biết chung về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; công tác Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.
+ Quản lý hành chính nhà nước;
+ Công vụ và công chức nhà nước;
+ Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động của doanh nghiệp và công tác Đảng trong doanh nghiệp.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành (nội dung thi tương ứng với từng vị trí dự tuyển):
+ Công tác kiểm tra của Đảng; công tác kiểm tra của các cấp ủy, của ủy ban kiểm tra đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác tuyên giáo của Đảng; công tác tuyên giáo của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác văn phòng cấp ủy Đảng; công tác văn phòng của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng; công tác thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

- Môn ngoại ngữ: một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

- Môn tin học: Tin học Văn phòng.

2. Nội dung kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ (đối với đối tượng tiếp nhận và tiếp nhận không qua thi tuyển):

- Kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước; quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng;
- Hiểu biết chung về Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; công tác Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.
- Nghiệp vụ chuyên ngành: (nội dung kiểm tra tương ứng với từng vị trí dự tuyển):
+ Công tác kiểm tra của Đảng; công tác kiểm tra của các cấp ủy, của ủy ban kiểm tra đảng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác tuyên giáo của Đảng; công tác tuyên giáo của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác dân vận của Đảng; công tác dân vận của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác tổ chức xây dựng Đảng của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác văn phòng cấp ủy Đảng; công tác văn phòng của các cấp ủy trong Khối Doanh nghiệp Trung ương;
+ Công tác lãnh đạo công tác thanh niên của Đảng; công tác thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.
 

.
Các bài viết khác:
.
.
.